Prihlásiť
 
 

Zverejnenie novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a novely zákona o daňových poradcov a SKDP v MPK

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novelizované zákony v oblasti daní a súvisiacich predpisov:

- zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradocv (čl. IV),
- zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon (čl. VII) a
- zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe (čl. XII).

Navrhovaná účinnosť: 1. decembra a 30. decembra 2024

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2024/296

Typ materiálu:Zákon
Súvisiaci proces:Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňaj
Legislatívna oblasť:Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:SL-OBL-2024/007138-1
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024 (uznesenie č. 55 z 1. februára 2024)
Zodpovedná inštitúcia:MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Šutaj Eštok, Matúš
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:19.06.2024
Číslo legislatívneho procesu:LP/2024/296
Dátum začiatku MPK:19.06.2024
Dátum konca MPK:10.07.2024

Hlavným cieľom návrhu zákona č. 297/2008 Z. z. je implementácia nariadenia (EÚ) 2023/1113 z 31.05.2023 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív, odstránenie nedostatkov slovenskej právnej úpravy vytýkaných EK v oblasti správnej a úplnej transpozície smernice (EÚ) 2015/849 z 20.05.2015 o predchádzaní využívaním finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a tiež odstránenie nedostatkov identifikovaných v Správe z 5. kola vzájomného hodnotenia SR Výborom Moneyval.

Cieľom nariadenia (EÚ) 2023/1113 je zabezpečiť, aby sa požiadavky Finančnej akčnej skupiny (FATF) vzťahovali nielen na prevody finančných prostriedkov vo forme bankoviek, mincí, bezhotovostných peňazí a elektronických peňazí, ale aj na prevody virtuálnych aktív a aby sa poskytovateľom služieb virtuálnych aktív stanovili nové a podobné povinnosti ako poskytovateľom platobných služieb, s cieľom uľahčiť vysledovateľnosť prevodov virtuálnych aktív. V nadväznosti na tieto zmeny majú poskytovatelia služieb virtuálnych aktív zabezpečiť, aby boli prevody virtuálnych aktív sprevádzané údajmi o pôvodcoch a prijímateľoch týchto prevodov a aby získali a vedeli poskytnúť informácie svojej protistrane a na požiadanie ich sprístupnili príslušným orgánom.

Nariadenie (EÚ) 2023/1113 v časti týkajúcej sa zmien smernice 2015/849 zaraďuje medzi povinné osoby poskytovateľa služieb kryptoaktív, ktorý nahradí doteraz existujúcich poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny. Zavádza sa nový pojem kryptoaktíva, ktorý nahradí doteraz používaný pojem virtuálnej meny. V súvislosti so samoshosťovanou adresou sa poskytovateľom služieb kryptoaktív ukladajú nové povinnosti, s cieľom zmierniť riziká legalizácie a financovania terorizmu s ňou spojené. Osobitne sa upravujú cezhraničné korešpondenčné vzťahy zahŕňajúce vykonávanie služieb kryptoaktív.

Vo vzťahu k nedostatkom transpozície smernice 2015/849 a smernice 2018/843 SR obdržala od Európskej komisie doplňujúce formálne oznámenie C(2023)7248 final ku konaniu č. 2020/2227, ktorým bolo začaté formálne oznámenie, ktorým bola vytýkaná nesprávna transpozícia 18 ustanovení. V tejto súvislosti sa v návrhu zákona napr. dopĺňa definícia konečného užívateľa výhod v prípade zvereneckého fondu zriadeného podľa práva iného štátu, orgánom kontroly sa určuje povinnosť spolupracovať s orgánmi kontroly ČŠ, v ktorom má zahraničná povinná osoba sídlo a finančnej spravodajskej jednotke spolupracovať s ECB.

V súvislosti s nedostatočnou transpozíciou čl. 47 ods. 2 a 3 smernice 2015/849 sa navrhujú novelizovať aj zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní. Zámerom opatrení má byť zabrániť odsúdeným páchateľom trestných činov a ich spoločníkom zastávať riadiace funkcie alebo byť konečnými užívateľmi výhod v uvedených subjektoch.

Dôvodom vypracovania novely zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe je negatívna hodnotiaca správa Výboru Moneyval, podľa ktorej je v regióne V4 veľký tok hotovosti, ktorou sa financuje obchod s bielym mäsom, zbrane, drogy, terorizmus a pod. Zo správy zároveň vyplýva, že SR neprijala dostatočné opatrenia pre vyššiu kontrolu hotovosti, za čo jej bolo znížené hodnotenie v uvedenej oblasti. V návrhu zákona sa zavádza povinnosť deklarovať peňažné prostriedky v hotovosti pri ich preprave cez vnútornú hranicu EÚ.


konsolidovane znenie_35_2019.docxkonsolidovane znenie_35_2019.docxkonsolidovane znenie-297-2008.docxkonsolidovane znenie-297-2008.docxkonsolidovane znenie_78_1992.docxkonsolidovane znenie_78_1992.docxLP 2024 296_vlastny-material_19062024.docxLP 2024 296_vlastny-material_19062024.docxLP 2024 296_dovodova sprava.docxLP 2024 296_dovodova sprava.docxLP 2024 296_Predkladacia sprava.docxLP 2024 296_Predkladacia sprava.docx

Členovia SKDP môžu poslať podnety a pripomienky k navrhovanej legislatívnej úprave na metodika@skdp.sk do 4. júna 2024.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010