Prihlásiť
 
 

TS: Je možné ešte odložiť podanie daňového priznania?
Tlačová správa SKDP

Je možné ešte odložiť podanie daňového priznania?


Bratislava, 13. júna 2024

Pondelok, 1. júla 2024 bude posledný deň predĺženej lehoty na podanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2023. Nie však všetkých.

Daňové priznania za rok 2023 boli daňovníci povinní podať v riadnej lehote najneskôr 1. apríla 2024.

Ak daňovník nestíha splniť svoju povinnosť v riadnej lehote, má možnosť podať správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Uvedená lehota v tomto roku mohla byť predĺžená najviac o tri kalendárne mesiace do 30. júna 2024 alebo o šesť kalendárnych mesiacov do 30. septembra 2024. Ak posledný deň riadnej alebo predĺženej lehoty na podanie daňového priznania pripadne na víkend, alebo deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do konca nasledujúceho pracovného dňa. V roku 2024 koniec predĺženej lehoty pripadol na 1. júla 2024 a 30. septembra 2024.

Predĺženie lehoty najviac o tri kalendárne mesiace je umožnené ktorémukoľvek daňovníkovi, bez udania dôvodu. Podmienkou je iba včasne podané oznámenie.

Predĺženie lehoty najviac o šesť kalendárnych mesiacov je umožnené iba daňovníkom, ktorí mali v roku 2023 aj zdaniteľné príjmy zo zahraničia, ktoré sú súčasťou všetkých príjmov zahrnutých ich v slovenskom daňovom priznaní. V tomto prípade je potrebné túto skutočnosť uviesť v oznámení o predĺžení lehoty.

Predĺženie lehoty je automatické a nevyžaduje sa schválenie správcom dane. Oznámenie o predĺžení lehoty bolo však potrebné podať správcovi dane na predpísanom tlačive do 1. apríla 2024. V prípade, ak bolo takéto oznámenie podané neskôr, neprihliada sa naň a za daňové priznanie podané oneskorene po 1. apríli 2024 správca dane spravidla vyrubí pokutu, vo väčšine prípadov je to 30 Eur.

Ak daňovníci nestihli podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 do 1. apríla 2024, už tak nemôžu urobiť.

Výnimka z pravidiel pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania platí pre spoločnosti v konkurze a v likvidácii. Predĺženie lehoty v týchto prípadoch podlieha schváleniu správcom dane. Preto títo daňovníci nepodávajú oznámenie, ale žiadosť o predĺženie lehoty. Žiadosť musí byť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím riadnej lehoty na podanie daňového priznania, teda spravidla do 16. marca.

O SKDP
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Jej cieľom je podporovať všetkých členov komory v ich profesii a poskytovať im pravidelné odborné vzdelávanie počas celej kariéry. Podieľa sa na príprave legislatívy a snaží sa ovplyvniť jej výslednú podobu. Slovenská komora je členom medzinárodnej Európskej daňovej konfederácie (CFE - Confederation Fiscale Europeenne), ktorá združuje národné organizácie (komory).


V prípade otázok kontaktujte:

                Slovenská komora daňových poradcov
                JUDr. Adriana Horváthová, tajomník
                email: tlacove@skdp.sk, tel: +421 903 544 902
                Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava
  V médiách:
  https://banky.sk/posledny-termin-na-podanie-danoveho-priznania-sa-blizi/

  © SKDP 2010