Prihlásiť
 
 

Metodické dni SKDP

28. a 29. novembra nám metodicko-legislatívne komisie SKDP pripravili zaujímavý program plný aktuálnych odborných tém.
V prvý deň sme sa venovali s p. JUDr. Ing. Miriam Galandovou a doc. JUDr. Ing. Matejom Kačaljakom otázke vyváženého postavenia správcu dane a daňovníka. Diskusia, ktorú vyvolali touto témou vyžadovala oveľa väčší časový rozsah, aký sme mali pre ňu vyhradenú.
Ďalej našu pozornosť upriamil p. JUDr. Ing. Peter Schmidt na otázku opravy daňového dokladu (až) počas kontroly. Príspevok bol zameraný na diskusiu, či je správny postup správcu dane ak bude opravu dokladu považovať a priori za účelovú a opravený doklad za nedôveryhodný.
Nové pravidlá DPH v digitálním veku nám priblížil pán Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, ktorý nám predstavil aktuálne diskutovaný návrhu smernice zameraný na úpravu uplatňovania niektorých pravidiel spoločného systému DPH.
Prvý deň uzatvorilo zdieľanie praktických skúseností a odporúčaní pani Ing. Alice Ordy Oravcovej zamerané na preukazovanie podvodného konania správcom dane porušením osobitných predpisov s dôrazom napr. na zákon o liekoch, BOZP, stavebné predpisy ...
Druhý deň Metodických dní sme v doobedňajších hodinách boli sprevádzaný lektormi Ing. Vladimírou Mačuhovou, JUDr. Ing. Petrom Vargom a Ing. Jánom Skorkom, ktorý nám priblížili tému zdaňovania fondov z pohľadu dane z príjmov aj DPH.
Zaujímavou bola aj téma Mgr. Jána Vajcíka a Ing. Mgr. Michaely Stachovej na tému vybraných ustanovení noviel zákona o dani z príjmov upravujúcich oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov a obchodných podielov, ktorá upozornila najmä na aplikačné problémy spojené s ich uplatňovaním v budúcnosti.
Stále aktuálnu a stále nie úplne jasnú tému si vybral pán Ing. Radovan Ihnát keď svoju prednášku venoval otázke telepráce vs. dočasnej zmene výkonu práce vs. pracovnej ceste. Keďže sa cezhraničný home office alebo telepráca stáva štandardom, upozornil na povinnosti príp. riziká, ktoré nesmú zamestnávatelia v tejto súvislosti podceniť.
Veríme, že okrem získania množstva cenných poznatkov bol pre účastníkov s osobnou účasťou zaujímavý aj večerný spoločenský program, v ktorom nechýbala skúška vedomostí, učenie sa (tanca) a dobrá nálada.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým lektorom, hosťom aj účastníkom.

Metodické dni SKDP 28.-29.11.2023


© SKDP 2010