Prihlásiť
 
 

Povinnosti pre dovozcov k zavedeniu uhlíkového claFinančná správa

Tlačová správa

Povinnosti pre dovozcov k zavedeniu uhlíkového cla


BRATISLAVA – 12.04.2024: Do 30. apríla majú dovozcovia povinnosť predložiť správu obsahujúcu informácie za obdobie skončeného štvrťroka (január až marec 2024) na tovar podliehajúci uhlíkovému clu. Vyplýva to z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ z mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach. Finančná správa v týchto dňoch upozorňuje daňové subjekty, ktorých sa to týka, na túto povinnosť.

Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, teda „uhlíkové clo“, je novým nástrojom platenia poplatku aj za uhlík, ktorý vzniká v súvislosti s výrobou a dovozom tovaru z tretích krajín. Jeho zavedenie sa začalo prechodným obdobím 1. októbra 2023 a potrvá až do 31. decembra 2025. Počas tohto obdobia dovozcovia z tretích krajín podliehajú ohlasovacej povinnosti bez potreby platiť akékoľvek poplatky. Ohlasovaciu povinnosť môže za dovozcu splniť aj nepriamy colný zástupca po ich vzájomnej dohode. Každý štvrťrok je potrebné predkladať Komisii správu obsahujúcu informácie o tovare dovezenom za dané tri mesiace. Dovozcovia tak musia urobiť najneskôr jeden mesiac po skončení tohto štvrťroka (január až marec 2024), aktuálne teda do 30. apríla 2024. Nariadenie sa nevzťahuje na dovážaný tovar, ktorého vlastná hodnota nepresahuje sumu 150 eur na jednu zásielku.

Správu o dovezenom tovare je možné predložiť Komisii len prostredníctvom prechodného registra CBAM. Informačný systém spustila Európska komisia a je plne funkčný od 4. januára 2024. Poskytuje možnosť plnenia oznamovacích povinností hospodárskych subjektov, ktoré oznamujú údaje o dovoze tovarov CBAM a k nim viazaných priamych a nepriamych emisiách. Prechodný register CBAM spravuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), ktoré udeľuje povolenie na prístup do registra dovozcov (resp. ich nepriamych colných zástupcov) usadených v Slovenskej republike.

Postup registrácie ako aj ďalšie súvisiace informácie nájdete na webovej stránke MŽP SR https://www.minzp.sk/klima/cbam/.

Colným orgánom je nariadením uložená povinnosť informovať dovozcov alebo nepriamych colných zástupcov o ohlasovacej povinnosti. Viac podrobností súvisiacich s uhlíkovým clom nájdete na portáli finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/dovoz/uhlikove-clo.


Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Mgr. Drahomíra Adamčíková, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 905 866 251, drahomira.adamcikova@financnasprava.sk

Tlačová správa.docxTlačová správa.docx

© SKDP 2010