Prihlásiť
 
 

Vážení členovia,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že 12.4. sa uskutočnilo k téme registra partnerov verejného sektora stretnutie s pani ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou, inými zástupcami Ministerstva spravodlivosti SR, ako aj profesijných komôr. Na stretnutí boli okrem iného riešené nasledovné okruhy:
 
1.       POUŽÍVANIE MANDÁTNYCH CERTIFIKÁTOV
 
MS SR v týchto dňoch usmernilo činnosť Okresného súdu v Žiline (registrový súd vo veciach RPVS) tak, že autorizácia mandátnym certifikátom je možnosť, ale nie povinnosť, ako to vyplýva zo Zákona o RPVS a E-govermente. Novela zákona o e-govermente je aktuálne v pripomienkovom konaní a táto skutočnosť sa tam aj jednoznačne upraví. Podania autorizované daňovým poradcom – fyzickou osobou s použitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom a BOK sa teda považujú za riadne podané, tak ako bolo tomu doteraz. Konania, ktoré boli odložené z dôvodu nepoužitia mandátneho certifikátu, sa ex offo otvárajú a registrový súd bude o nich riadne rozhodovať.
 
Napriek uvedenému, registrujeme požiadavky daňových poradcov na získanie mandátnych certifikátov. Podmienkou získania takéhoto certifikátu je zápis profesie „daňového poradcu“ do zoznamu oprávnených činností na Národnom bezpečnostnom úrade. Túto vec už riešime, avšak návrh nemôže SKDP podať sama, preto potrebujeme súčinnosť ministerstva.
 
2.       POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PRI VÝKONE ČINNOSTI OPRÁVNENEJ OSOBY
 
MS SR sa nestotožňuje s doterajšou praxou takmer všetkých poisťovní, ktoré odmietajú poistiť riziká pri činnosti oprávnenej osoby podľa zákona o RPVS. V tejto veci pani ministerka prisľúbila stretnutie so Slovenskou asociáciou poisťovní. SKDP naďalej komunikuje so sprostredkovateľom poistenia vo veci zabezpečenia poistenia pre členov SKDP. Pre našich členov je dostupná možnosť v poisťovni UNIQUA, a to zatiaľ na individuálnej báze.  
 
3.       OPRÁVNENÁ OSOBA ako DAŇOVÝ PORADCA – PRÁVNICKÁ OSOBA
 
MS SR sa nestotožňuje s postupom registrového súdu, ktorý neakceptuje podania podpísané štatutárom právnickej osoby – daňového poradcu, ktorý sám nie je daňový poradca a prisľúbilo vyjasniť si túto otázku s registrovým súdom.
 
V prípade akýchkoľvek otázok v tejto oblasti, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi by sme zabezpečili pre svojich členov podmienky tak, aby túto činnosť mohli vykonávať bez zbytočných komplikácii.


© SKDP 2010