Prihlásiť
 
 

Oznam o začatí medzirezortného pripomienkového konania

Súvisiaci proces:Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť:Štátna správa 
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:1334/2467/2017/OLP
Podnet:Iniciatívny materiál 
Zodpovedná inštitúcia:ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Zodpovedný predkladateľ:Pellegrini, Peter
Posledná zmena:11.04.2017
Číslo legislatívneho procesu:LP/2017/260
Dátum začiatku MPK:11.04.2017
Dátum konca MPK:04.05.2017

Cieľom predkladaného návrhu zákona je, v reakcii na prvé skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci
elektronicky od 1. novembra 2016, ako aj v nadväznosti na schválenú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy
vykonať úpravy, ktorými sa majú najmä zjednotiť používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických služieb
a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. Viac materiál na pripomiekovanie...

Členovia SKDP môžu posielať pripomienky do 2. mája 2017 na adresu : lucia.mihokova@skdp.sk

© SKDP 2010