Prihlásiť
 
 
ORGÁNY KOMORY

Valné zhromaždenie
Najvyšším orgánom Komory je valné zhromaždenie daňových poradcov, ktoré volí ostatné orgány, prezidenta a rozhoduje o všetkých základných otázkach Komory a daňových poradcov. Koná sa najmenej raz ročne.

Prezídium
Je štatutárnym orgánom Komory a má právo rozhodovať o otázkach týkajúcich sa Komory a daňových poradcov. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu a plní jeho uznesenia. Funkčné obdobie súčasného prezídia je trojročné. r. 2016-2019

zľava: Ladislav Pompura, Dana Droppová, Milan Benka, Branislav Kováč, Miriam Patiová, Miriam Galandová, Peter Pašek, Jozef Danis, Tibor Karlik, Marta Sčureková, Miroslav Marcinčin

Členovia Prezídia

prezident SKDP: Ing. Jozef Danis

viceprezidenti:

JUDr. Ing. Miriam Galandová

Mag. Branislav Kováč


členovia prezídia:

Ing. Dana Droppová, PhD.

Ing. Milan Benka

Mgr. Miroslav Marcinčin

Ing. Peter Pašek

Ing. Miriam Patiová

Ing. Ladislav Pompura, PhD.

Ing. Mária Sameková

Ing. Marta Sčureková


Dozorná rada
Je kontrolným orgánom SKDP a zodpovedá sa valnému zhromaždeniu. Je nezávislá od ostatných orgánov Komory. Má piatich členov. Úlohou dozornej rady je kontrolovať činnosť volených orgánov SKDP, či sú v súlade so zákonom, vnútro komorovými predpismi a uzneseniami valného zhromaždenia. Dozorná rada sa vyjadruje k návrhu rozpočtu, jeho tvorbe a čerpaniu, k ročnej účtovnej závierke Komory.

predseda dozornej rady: Ing. Tibor Karlik

podpredseda dozornej rady: JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

členovia:

Ing. Daniela Bernátová

Ing. Helena Judinyová

Ing. Bc. Július Kutáš


Disciplinárna komisia
Rozhoduje o postihu daňového poradcu v prípadoch, ak porušil svoje povinnosti alebo finančné záväzky v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva, najmä voči klientom, SKDP a jej orgánom alebo dcérskym spoločnostiam. Každý daňový poradca alebo asistent daňového poradcu je povinný písomne oznámiť podozrenie z disciplinárneho previnenia, o ktorom sa dozvie. V prípade uznania viny, môže byť udelené napomenutie, pokuta, pozastavenie výkonu činnosti alebo dokonca vyčiarknutie zo zoznamu daňových poradcov. V prípade, ak chcete dať podnet na daňového poradcu, obráťte sa písomne na Dozornú radu.

predseda disciplinárnej komisie: Ing. Ján Skorka

členovia :

Ing. Eva Barčíková

Ing. Mikuláš Ivaško

Ing. Andrea Iždinská

Ing. Zuzana Jánošdeáková

Ing. Viera Lauková

Ing. Igor Škula


© SKDP 2010