Prihlásiť
 
 
ORGÁNY KOMORY

Valné zhromaždenie
Najvyšším orgánom Komory je valné zhromaždenie daňových poradcov, ktoré volí ostatné orgány, prezidenta a rozhoduje o všetkých základných otázkach Komory a daňových poradcov. Koná sa aspoň raz za dva roky, spravidla v druhom polroku príslušného roka.
Prezídium
Je štatutárnym orgánom Komory a má právo rozhodovať o otázkach týkajúcich sa Komory a daňových poradcov. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu a plní jeho uznesenia. Funkčné obdobie súčasného prezídia je štvoročné. r. 2022-2026

Členovia Prezídia

prezident SKDP: JUDr. Ing. Miriam Galandová

viceprezident: Mag. et Mgr. Branislav Kováč

členovia prezídia:

za RK Bratislava: PhDr. Ľubica Dumitrescu, JUDr. Jozef Vasilík, Ing. Silvia Hallová

za RK Banská Bystrica: Ing. Lucia Jeleníková

za RK Košice: Ing. Marta Sčureková

Dozorná rada: JUDr. Ing. Viera Fraňová, Ing. Beáta Krausová, Mgr. Miroslav Marcinčin, Ing. Miriam Patiová, Ing. Mária Sameková
Predseda dozornej rady: Ing. Mária Sameková,
Podpredseda dozornej rady: Mgr. Miroslav Marcinčin

Dozorná rada je kontrolným orgánom SKDP a zodpovedá sa valnému zhromaždeniu. Je nezávislá od ostatných orgánov Komory. Má piatich členov. Úlohou dozornej rady je kontrolovať činnosť volených orgánov SKDP, či sú v súlade so zákonom, vnútro komorovými predpismi a uzneseniami valného zhromaždenia. Dozorná rada sa vyjadruje k návrhu rozpočtu, jeho tvorbe a čerpaniu, k ročnej účtovnej závierke Komory.

Disciplinárna komisia: Ing. Eva Barčíková, Ing. Milan Benka, Ing. Radovan Ihnát, Ing. Zuzana Jánošdeáková, Ing. Tibor Karlik, Ing. Ján Skorka, Ing. Ingrid Spišáková
Predseda disciplinárnej komisie: Ing. Ján Skorka

Disciplinárna komisia rozhoduje o postihu daňového poradcu v prípadoch, ak porušil svoje povinnosti alebo finančné záväzky v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva, najmä voči klientom, SKDP a jej orgánom alebo dcérskym spoločnostiam. Každý daňový poradca alebo asistent daňového poradcu je povinný písomne oznámiť podozrenie z disciplinárneho previnenia, o ktorom sa dozvie. V prípade uznania viny, môže byť udelené napomenutie, pokuta, pozastavenie výkonu činnosti alebo dokonca vyčiarknutie zo zoznamu daňových poradcov. V prípade, ak chcete dať podnet na daňového poradcu, obráťte sa písomne na Disciplinárnu komisiu.


© SKDP 2010