Prihlásiť
 
 

Úmyselné skresľovanie účtovníctva

Štatistický úrad SR nás požiadal o spoluprácu pri odhade nezaznamenanej ekonomiky, ktorá je v zmysle metodiky ESA 2010 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii) súčasťou zostavenia hrubého domáceho produktu za ekonomiku krajiny. Taktiež ovplyvňuje výšku hodnoty hrubého národného dôchodku, ktorý je štvrtým vlastným zdrojom príjmov rozpočtu EÚ a ktorý je zároveň najväčším zdrojom príjmov tohto rozpočtu.

Kvalita oboch ukazovateľov ekonomiky je nesmierne dôležitá a preto našou snahou je mať čo najpresnejšie dátové informácie, ktoré ovplyvňujú ich výpočet.

Nakoľko daňoví poradcovia sú expertami v danej oblasti, spolupráca veľmi prispeje k skvalitneniu týchto výstupov, ktoré slúžia zároveň ako podklad pre stanovovanie strategických cieľov a vízie hospodárskej politiky SR do budúcnosti.

Pomoc je potrebná pri odhadovaní údajov v oblasti skresľovania účtovníctva jednak za podnikateľské subjekty (korporácie) ako aj za živnostníkov, konkrétne ide o úmyselné podhodnotenie tržieb a nadhodnotenie medzispotreby, čo vykonávajú subjekty za účelom zníženia zisku a tým pádom aj platenia nižších daní.

K dispozícií sú preto 2 dotazníky, ktoré je potrebné vyplniť osobitne daňovými poradcami v elektronickej forme na nasledujúcej adrese:
Link na dotazník týkajúci sa podnikateľských subjektov (korporácií):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedVxSo6DaPA4bB5u2YPqatJslcGl1JxcxAVNhyyxxBxzsodQ/viewform?usp=sf_link
Link na dotazník týkajúci sa živnostníkov:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmnOXJUgqTJ0QPdaOaf1Pz96Na2lynNB8ufqpdFf4xs1I-9g/viewform?usp=sf_link

Dotazníky sú anonymné a dáta sa využijú pre zostavenie národných účtov len v agregovanej podobe. Oba dotazníky nájdete aj v prílohe v PDF formáte.

Prieskum formou podobného dotazníka bol pred piatimi rokmi už úspešne realizovaný v spolupráci so Slovenskou komorou audítorov a v tomto roku máme opäť prisľúbenú spoluprácu pre účely aktualizácie expertných názorov v kontexte vývoja ekonomiky.

Vyplnenie dotazníkov by podľa nášho odhadu nemalo presiahnuť 30 minút. Za mimoriadne cennú informáciu sa považuje názor experta na percentuálny odhad počtu subjektov, ktoré skresľujú svoje účtovné údaje v relevantnom odvetví. Vzhľadom na časovo náročné obdobie v prvých mesiacoch roka v kontexte podávania daňových priznaní si uvedomujeme, že experti budú zaneprázdnení, avšak v kontexte zabezpečenia plnenia úloh by sme uvítali vyplnenie dotazníkov v termíne do 15. 3. 2023 (termín predĺžený do 30.4.2023).

V prípade akýchkoľvek technických otázok kontaktujte: Michal.Cepela@statistics.sk
Martin.Smatana@statistics.sk


Dotazník Zámerné skresľovanie v účtovníctve za živnostníkov.pdfDotazník Zámerné skresľovanie v účtovníctve za živnostníkov.pdfDotazník Zámerné skresľovanie v účtovníctve za podniky.pdfDotazník Zámerné skresľovanie v účtovníctve za podniky.pdf

© SKDP 2010