Prihlásiť
 
 

Overovanie IČ DPH

IČ DPH je identifikačné číslo pridelené podnikateľom, ktorí sú registrovaní na účely DPH podľa § 4, § 5, § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty a umožňuje im vykonávať obchodné transakcie v rámci EÚ bez platby DPH v inej krajine EÚ. .

IČ DPH na Slovensku pozostáva z 12 znakov, z kódu krajiny SK a desiatich číslic, ktoré predstavujú daňové identifikačné číslo subjektu.

Platné IČ DPH musí byť uvádzané na faktúrach, nakoľko v zmysle zákona o DPH je jednou z podstatných náležitostí faktúry. IČ DPH sa uvádza aj na faktúrach pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti tzv. tuzemskom samozdanení. Subjekty registrované pre DPH podľa § 7 a § 7a sa nestávajú platiteľom DPH, a sú povinné uvádzať svoje IČ DPH iba na faktúrach do zahraničia, pričom neuvádzajú IČ DPH na tuzemských faktúrach.

IČ DPH sa uvádza aj v kontrolnom výkaze DPH, ktorý sú platitelia DPH povinní podávať za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré sú povinné podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

V Slovenskej republike Finančné riaditeľstvo SR na svojej webovej stránke zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH, ktorý umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra.

Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (.pdf, .xls alebo .csv). Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip) sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Show details for Overovanie IČ DPH v rámci EÚ (pri cezhraničných transakciách)Overovanie IČ DPH v rámci EÚ (pri cezhraničných transakciách)

© SKDP 2010