Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Daňový poriadok - uplatnenie inštitútu zastupovania pri daňovej kontrole a pri správe daní - § 9 a 10 daňového poriadku


Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému: Daňový poriadok - uplatnenie inštitútu zastupovania pri daňovej kontrole a pri správe daní - § 9 a 10 daňového poriadku

Lektor: Ing. Božena Jurčíková
Termín: 18.10.2022 (15:00 - 18:00)
Miesto konania: webinár

Právna norma : zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

· zastupovanie ako dôležitý inštitút pri správe daní

· zastupovanie fyzickej osoby

· zastupovanie právnickej osoby

· zastupovanie na základe plnomocenstva

· rozsah plnomocenstva, vzor plnomocenstva

· nedostatky plnomocenstva

· substitučné zastupovanie

· vylúčenie zástupcu zo správy daní - § 10 daňového poriadku

· skutočnosti, ktoré nemajú vplyv na platnosť plnomocenstva

· účinnosť plnomocensva

· zánik plnomocenstva

· diskusia

Inštitút zastupovania pri správe daní upravuje § 9 daňového poriadku ako jeden z dôležitých inštitútov pri správe daní. Zastupovanie pri správe daní je možné na základe zákona alebo rozhodnutia správcu dane alebo na základe udeleného plnomocenstva. Udelenie plnomocenstva na zastupovania pri správe dani je možné v rozsahu celej správy daní alebo len na určité úkony v rámci správy daní vymedzené v plnomocenstve.
O vylúčení zástupcu zo správy daní upravuje § 10 daňového poriadku, podľa ktorého je správca dane oprávnený vylúčiť zo správy daní zástupcu, ktorému daňový subjekt udelil plnomocenstvo.


Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010