Prihlásiť
 
 

Vládna novela zákonníka práce zverejnená na medzirezortné pripomienkovanie

Typ materiálu:Zákon
Súvisiaci proces:Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť:Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:24242/2021-M_OPVA
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia:MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:03.08.2021
Číslo legislatívneho procesu:LP/2021/416
Dátum začiatku MPK:29.07.2021
Dátum konca MPK:18.08.2021

416_vlastny-material_vládna novela ZP.docx416_vlastny-material_vládna novela ZP.docx416_dovodova_osobitna_vládna novela ZP.docx416_dovodova_osobitna_vládna novela ZP.docx416_Predkladacia sprava_vládna novela ZP.docx416_Predkladacia sprava_vládna novela ZP.docx416_dovodova_vseobecna_vládna novela ZP.docx416_dovodova_vseobecna_vládna novela ZP.docx
    Cieľom vládneho návrhu zákona je najmä vykonanie transpozície
- smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii,
- smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EU.

    Cieľom novely Zákonníka práce vychádzajúc z cieľa smernice (EÚ) 2019/1152 je zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre pracovníkov (zamestnancov). V tomto kontexte sa navrhuje napr.
- doplnenie vybraných ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa pracovnej zmluvy a poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania,
- rozšírenie, resp. spresnenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce,
- ustanovenie práva zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania (napr. z určitej doby na neurčitý čas),
- ustanovenie poskytovania informácií aj v elektronickej podobe a pod.
    Cieľom novely Zákonníka práce vychádzajúc zo smernice (EÚ) 2019/1158 je doplniť a spresniť ustanovenia, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, napr. inštitút tzv. otcovskej dovolenky, možnosť žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa napr. starajú o deti.
    Zároveň sa navrhujú v čl. I návrhu zákona zmeny, ktoré vyplývajú z podnetov aplikačnej praxe.

V čl. IV návrhu zákona sa navrhuje novelizovať zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. V súvislosti s transpozíciou smernice (EÚ) 2019/1158 sa navrhuje umožniť súbežné čerpanie materského otcom aj matkou dieťaťa počas troch týždňov v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.

V čl. V návrhu zákona sa navrhuje novelizovať zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súvislosti s transpozíciou smernice (EÚ) 2019/1158 sa navrhuje umožniť súbežné poskytovanie rodičovského príspevku a materského, ktoré sa bude vyplácať otcovi dieťaťa počas trvania tzv. otcovskej dovolenky.

Rovnako sa vo väzbe na transpozíciu predmetných smerníc v relevantných častiach navrhujú novelizovať aj osobitné zákony:

- v čl. II - zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov,
- v čl. III - zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov,
- v čl. VI - zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- v čl. VII - zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- v čl. VIII - zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z dôvodovej správy k čl. VIII (zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe):

Dôvodom úpravy ustanovení zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe je transpozícia smernice EÚ 2019/1158.

Navrhuje sa ustanoviť, aby tzv. otcovskú dovolenku bolo možné čerpať 14 po sebe idúcich kalendárnych dní na účely starostlivosti pri narodení dieťaťa, pričom príslušníkovi finančnej správy bude patriť služobný plat. V súčasnosti zákon č. 35/2019 Z. z. umožňuje poskytovať príslušníkovi finančnej správy služobné voľno na vybavenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí, ktoré nie je možné vybaviť mimo času služby. Ide však o fakultatívnu možnosť.

Ďalej sa navrhuje ustanoviť čerpanie služobného voľna (opatrovateľskej dovolenky) bez nároku na služobný plat v trvaní 5 dní v kalendárnom roku. Účelom poskytnutia opatrovateľskej dovolenky je poskytnúť osobnú starostlivosť svojmu dieťaťu, manželovi, manželke alebo rodičovi, ktorý vyžaduje rozsiahlu opateru alebo podporu z vážneho zdravotného alebo s vekom súvisiaceho dôvodu. Súčasne sa navrhuje, aby sa takto poskytnuté služobné voľno posudzovalo ako čas výkonu štátnej služby pre vznik nároku na dovolenku.

Návrh zákona upravuje aj flexibilné formy organizácie práce pre príslušníkov finančnej správy starajúcich sa o deti a osoby vyžadujúce opatrovanie; nadriadený je povinný na žiadosť takéhoto príslušníka finančnej správy mu určiť kratší čas služby v týždni alebo ho inak upraviť, ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby. Zároveň sa znižuje vek dieťaťa tak, aby korešpondoval s vekom ustanoveným v rámci iných inštitútov zákona č. 35/2019 Z. z. súvisiacich so starostlivosťou o dieťa.

Zoznam preberaných právnych aktov sa premieta do prílohy č. 5 zákona č. 35/2019 Z. z. okrem ustanovení v kapitole III smernice EÚ 2019/1152, na transpozíciu ktorých si podľa kapitoly I čl. 1 bod 6 citovanej smernice členský štát môže z objektívnych dôvodov stanoviť výnimku, tzn. nemusia sa uplatňovať na zamestnancov verejnej správy ako aj na iné orgány presadzovania práva.


Sledovanie legislatívneho procesu v IS Baltazár v databáze Diskusia - Legislatívne procesy alebo na webovej stránke SKDP (v pravej lište po prihlásení) Legislatívny proces v tabuľke - Legislatíva.

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010