Prihlásiť
 
 

SKDP požiadala o usmernenie k prevádzkam daňových poradcov

SKDP dlhodobo rieši postavenie daňových poradcov a vplyv COVID-19 na ich činnosť. V tejto súvislosti pristúpila aj k oficiálnej žiadosti o usmernenie k prevádzkam daňových poradcov. Pospdenie prevádzky môže mať vplyv na poskytnutie pomoci štátu pre daňových poradcov. Znenie žiadosti prikladáme v prílohe.

Ministerstvo práce, sociállnych vecí a rodiny SR sa k veci nevyjadrilo a z priloženej odpovede citujeme:

"Odporúčame Vám obrátiť sa s danou otázkou či kancelária daňového poradcu je alebo nie je uzatvorenou alebo zakázanou prevádzkou na Úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „ÚVZ“), ktorý vydal dané Opatrenia. Nie je v našej kompetencií rozporovať spomínané Opatrenia ÚVZ.

Na záver uvádzame, že v prípade právnej neistoty v danej veci, Vám odporúčame využiť opatrenie č. 3 v rámci projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, nakoľko pre toto opatrenie č. 3 nie je rozhodujúce a relevantné či bola prevádzka uzatvorená alebo zakázaná na základe Opatrenia ÚVZ."

Úrad verejného zdravotníctva SR odpovedal nasledovne:

"v zmysle predmetných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky boli uzatvorené maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, pričom pre účely pojmu prevádzok poskytujúcich služby sa týmito rozumejú prevádzky, v ktorých dochádza k styku zamestnancov a zákazníkov. Činnosť daňových poradcov v zmysle uvedeného za podmienky dodržania styku so zákazníkmi v minimálnej možnej miere zakázaná nebola."

Úrad sme požiadali o upresnenie odôvodnenia, z ktorého vyplynulo, že prevádzka musela byť zatvorená, ak v nej dochádzalo styku s klientom. Ak však prevádzka mohla fungovať bez styku s klientom ďalej, zatvorená na účely opatrenia nebola. Presné znenie odpovede nájdete v prílohe.

200427_Ziadost o usmernenie_MPSVR SR a UVZ SR.pdf200427_Ziadost o usmernenie_MPSVR SR a UVZ SR.pdf

200511_Odpoved MPSVaR SR_ziadost o usmernenie.pdf200511_Odpoved MPSVaR SR_ziadost o usmernenie.pdf

200514_Odpoved_UVZ SR.pdf200514_Odpoved_UVZ SR.pdf

200526_Odpoved_UVZ SR II.pdf200526_Odpoved_UVZ SR II.pdf


© SKDP 2010