Prihlásiť
 
 

FS - nové informácie

Informácia k zákonu č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 13. marca 2018 zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa okrem iných zákonov článkom XIV mení a dopĺňa aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Od 1. januára 2019 sa zavádza uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane pre registrované sociálne podniky, a to na tovary a služby dodávané registrovanými sociálnymi podnikmi, ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci. Ide o nepriamu podporu registrovaných sociálnych podnikov. Táto zmena je v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. čítaj viac...

Informácia k vydávaniu potvrdenia o osobnej daňovej príslušnosti (rezidencii) daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR
Potvrdenie o osobnej daňovej príslušnosti (rezidencii) daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky sa vydáva pre účely uplatnenia príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, tzn. na účely preukázania, že na príslušnú osobu sa vzťahuje oslobodenie od dane alebo nárok na zníženie dane v príslušnom zmluvnom štáte, resp. že spĺňa podmienky pre poskytnutie ďalších výhod z nej vyplývajúcich. Správca dane vydáva aj potvrdenie o daňovej rezidencii vo vzťahu k štátom, s ktorými Slovenská republika nemá vzájomné daňové vzťahy upravené medzinárodnou zmluvou, pričom miesto daňovej rezidencie daňovníka posudzuje výlučne podľa ustanovení zákona o dani z príjmov. čítaj viac...

Informácia k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka) v prípade daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí 
Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 2 písm. d) bod 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorého súčasťou základu dane vyčísleného v daňovom priznaní sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, vypĺňa aj oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka (daňové priznanie pre FO typ A – IX. oddiel, daňové priznanie pre FO typ B – XIII. oddiel). Príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí uvádza daňovník v hrubej výške bez prípadných odpočítateľných položiek podľa zákonov platných v zahraničí a výdavky vzťahujúce sa k týmto príjmom môže daňovník uplatniť a uviesť len podľa zákona o dani z príjmov. čítaj viac...

Oznámenie o zmene uplatniteľných pravidiel pôvodu k Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou od 1. januára 2019
V súvislosti s ukončením platnosti jednostranných preferenčných opatrení ustanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 (ďalej len „nariadenie č. 374/2014“) k 31.12.2015 nadobudla platnosť časť Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (ďalej len „Dohoda“) od 01.01.2016 a začali sa uplatňovať opatrenia na základe tejto Dohody. čítaj viac...

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018
Daňovník- právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok môže uplatniť odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. čítaj viac...

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018 
Informácia obsahuje informácie o povinnosti podať daňové priznanie, lehotu na podanie, spôsob platenia dane, tlačivo daňového priznania, prílohy daňového priznania a iné informácie potrebné k správnemu vyplneniu a podaniu daňového priznania pre PO. čítaj viac...

Informácia k zdaňovaniu príjmu fyzickej osoby z príležitostnej činnosti
Príjem fyzickej osoby z príležitostnej činnosti, vrátane príjmu z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, podlieha dani z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), ak sa nejedná o príjem podľa § 5 až 7 zákona o dani z príjmov, teda ak sa nejedná o príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti, z použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu, alebo o príjem z kapitálového majetku. Príjem z príležitostnej činnosti vrátane príjmu z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí je podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur, preto sa do daňového priznania k dani z príjmov uvádza ako zdaniteľný príjem iba príjem presahujúci sumu 500 eur. čítaj viac... 

Informácia k možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov u fyzickej osoby
Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov si daňovník môže uplatniť paušálne výdavky, ak neuplatní preukázateľné daňové výdavky. čítaj viac...

Informácia k možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018 je daňovník povinný podať v lehote do konca marca 2019. Nakoľko 31.marec.2019 pripadne na nedeľu, lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. na pondelok 1.4.2019. čítaj viac... 

Informácia k zápočtu daňovej licencie v tabuľke K tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018
Inštitút daňovej licencie podľa §46b zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ako minimálna daň právnickej osoby bol s účinnosťou od 1.1.2018 zrušený. Podľa § 52zk zákona o dani z príjmov sa ustanovenie § 46b týkajúce sa daňovej licencie v znení účinnom do 31. decembra 2017 naposledy uplatnilo za zdaňovacie obdobie:
• končiace 31. decembra 2017 ak je zdaňovacím obdobím 
kalendárny rok
• za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu kalendárneho roka 2018 ak je zdaňovacím obdobím 
hospodársky rok
Napriek zrušeniu inštitútu daňovej licencie naďalej platí, že kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2017. Ak teda daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok zaplatil za zdaňovacie obdobia končiace v rokoch 2015 až 2017 a v zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiaci v rokoch 2015 až 2018, daňovú licenciu podľa § 46b zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31. decembra 2017, nárok na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní si uplatňuje aj po 31. decembri 2017. čítaj viac...


Zdroj: FR SR


© SKDP 2010