Prihlásiť
 
 

Novelou stavebného zákona zverejnenou v Zbierke zákonov 14. marca 2024 sa doplnil zákon o dani z príjmov

Zákon č. 46/2024 Z. z. - mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Účinnosť zákona: 31. marca a 1. apríla 2024 a 1. apríla 2025

Účinnosť novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. III): 1. apríla 2024

Doplnením zákona o dani z príjmov o prechodné ustanovenie § 52zzza sa v nadväznosti na zavedenie pojmu "súbor stavieb" upravuje spôsob odpisovania stavieb tvoriacich súbor. Každá stavba, ktorá je súčasťou súboru stavieb tvoriacich funkčný celok (v zmysle definície v § 43 ods. 2 stavebného zákona), u ktorej stavebné konanie začalo najneskôr do 31. marca 2025, sa zaradí do odpisovej skupiny podľa § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov samostatne.

Podľa § 43 ods. 2 stavebného zákona súborom stavieb sa rozumie viac stavieb tvoriacich funkčný celok. Hlavnou stavbou súboru stavieb je stavba, ktorej funkcia určuje hlavný účel súboru stavieb. Súčasťou samostatne stojacej stavby sú súvisiace podzemné priestory, nadzemné konštrukcie, prípojky a technické, technologické a prevádzkové vybavenie, bez ktorých by stavba nebola kompletná a spôsobilá prvádzky.

ZZ_2024_46_Vyhlasene znenie.pdfZZ_2024_46_Vyhlasene znenie.pdf

Materiály zverejnené v rámci legislatívneho procesu sú pre členov SKDP prístupné v IS Baltazár v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010