Prihlásiť
 
 

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

V zmysle zverejnenej Predbežnej informácie je cieľom návrhu:

• zosúladenie niektorých ustanovení zákona s Ústavou SR, a to na základe nálezu (rozhodnutia) Ústavného súdu SR PL. ÚS 14/2018-73 z 10. novembra 2021 uverejnenom v Zbierke zákonov 17. decembra 2021 pod č. 491/2021 Z. z.,
• zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a
• rôzne ďalšie legislatívno-technické úpravy, ktoré vyplynuli z potrieb aplikačnej praxe.

Podľa znenia § 25b zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení účinnom do 17. decembra 2021 musela osoba, ktorá chcela na daňovom území v daňovom voľnom obehu distribuovať pohonné látky (motorový benzín a motorovú naftu) spĺňať podmienku minimálneho objemu ročného predaja predaja pohonných látok, a to vo výške 10 000 000 l alebo mať splatené vklady do základného imania v minimálnej výške 500 000 eur, ak je právnickou osobou, alebo nakupovať a predávať v rámci podnikania pohonné látky minimálne jeden rok pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu, ak je fyzickou osobou.

Predbežná informácia - PI/2022/35

Typ materiálu:Predbežná informácia
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:MF/4005/2022-732
Podnet:Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 14/2018-73 z 10. novembra 2021 uverejnený v Zbierke zákonov 17. decembra 2021 pod č. 491/2021 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:16.02.2022
Číslo legislatívneho procesu:PI/2022/35
Dátum začiatku PK:17.02.2022
Dátum konca PK:04.03.2022

PI 2022 35_Vlastny-material (17).docxPI 2022 35_Vlastny-material (17).docx

Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze IS SKDP Baltazár - Diskusia - Legislatívny proces alebo na webe SKDP na Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení) - v tabuľke Legislatíva.

Členovia SKDP môžu poslať návrhy a podnety k legislatívnemu zámeru na metodika@skdp.sk alebo sprava_databaz@skdp.sk najneskôr do 2. marca 2022.

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010