Prihlásiť
 
 

FS - Nové informácie

V databáze usmernenia a pokyny boli doplnené nové informácie:

Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane
Zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa v článku I tohto zákona s účinnosťou od 1. januára 2018 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v oblasti oslobodenia príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane a súvisiacim úpravám základu dane. čítaj viac... 

Metodický pokyn k zahrnutiu nákladov podľa § 77 ods. 9 do poplatku podľa ods. 1 podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa článkom V s účinnosťou od 1.7.2016 zmenil a doplnil zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom sa zmenil § 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach, ktorý novým spôsobom vymedzil, za čo sa miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí a v uvedenom ustanovení doplnil nový odsek 9 písm. a) a b), podľa ktorého obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť. čítaj viac... 

Metodický pokyn k § 18ce ods. 3 a 4 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení účinnom od 01.01.2019
Cieľom metodického pokynu je oboznámiť podnikateľov s podmienkami, za ktorých sú oprávnení alebo povinní v zmysle § 18ce ods. 3 a 4 začať používať na evidenciu tržieb pokladnice e-kasa klient. čítaj viac...

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018
Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok môže uplatniť odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. čítaj viac...

Informácia k platbe dani z poistenia
Daň z poistenia je upravená v článku I zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2019. Zákonom o dani z poistenia sa nahrádza 8 %-ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom tejto informácie je oboznámiť platiteľov dane s platobnými inštrukciami potrebnými pre uskutočnenie platby dane. čítaj viac...

Usmernenie k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi
Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie k posúdeniu zdaniteľnosti príspevkov na rekreáciu a ich uplatnenia do daňových výdavkov (nákladov) v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP účinným od 1.1.2019, okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ZDP sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. čítaj viac...


Zdroj: FR SR


© SKDP 2010