Prihlásiť
 
 

Zverejnenie návrhu novely zákona o účtovníctve na medzirezortné pripomienkovanie

Novelou sa má zabezpečiť transpozícia smernice EÚ č. 2022/2464 zo 14. decembra 2022 tzv. CSRD smernice s cieľom zvýšiť kvalitu, porovnateľnosť a spoľahlivosť informácií uvádzaných vo výročnej správe vybraných účtovných jednotiek, ktoré sa týkajú vplyvu najmä na enviromentálnu a sociálnu oblasť a oblasť riadenia a správy (informácie o udržateľnosti).

Novela navrhuje zavedenie požiadaviek na uvádzanie týchto informácií v súlade s ESRS (European Sustainability Reporting Standards), používanie jednotného elektronického formátu výročnej správy a externé uistenie týchto informácií nezávislou stranou (štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou), a v nadväznosti na aplikačnú prax upravuje aj niektoré ustanovenia týkajúce sa registra účtovných závierok.

Podnety a pripomienky k zverejnenému legislatívnemu návrhu posielajte na sprava_databaz@skdp.sk najneskôr do 31. októbra 2023. 

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2023/621
(zdroj: Slov-Lex)

Typ materiálu:Zákon
Súvisiaci proces:Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Legislatívna oblasť:Finančné právoÚčtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/006450/2023-74
Podnet:Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014smernica 2004/109/ESsmernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚpokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:17.10.2023
Číslo legislatívneho procesu:LP/2023/621
Dátum začiatku MPK:13.10.2023
Dátum konca MPK:03.11.2023

LP 2023 621_analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie_MPK.docxLP 2023 621_analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie_MPK.docxLP 2023 621_TZ_2006_43_MPK.docxLP 2023 621_TZ_2006_43_MPK.docxLP 2023 621_informativne_kons_znenie_431_2002_MPK.docxLP 2023 621_informativne_kons_znenie_431_2002_MPK.docxLP 2023 621_dovodova_sprava_osobitna_cast_MPK.docxLP 2023 621_dovodova_sprava_osobitna_cast_MPK.docxLP 2023 621_dovodova_sprava_vseobecna-cast_MPK (1).docxLP 2023 621_dovodova_sprava_vseobecna-cast_MPK (1).docxLP 2023 621_Predkladacia sprava (37).docxLP 2023 621_Predkladacia sprava (37).docxLP 2023 621_vlastny_material_MPK.docxLP 2023 621_vlastny_material_MPK.docx


Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010