Prihlásiť
 
 

FS - časté otázky

Otázka č. 1 
Chcem ako podnikateľ používať on-line registračnú pokladnicu (ORP) od 1.4.2019. Žiadosť o pridelenie kódu ORP môžem podať elektronicky cez všeobecné podanie?

Odpoveď
:
Žiadosť o pridelenie kódu ORP nie je možné podať ako všeobecné podanie z osobnej internetovej zóny. Žiadosť o pridelenie kódu ORP sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme z e-kasa zóny,  v rámci ktorej sa bude nachádzať aj daná žiadosť.  E-kasa zóna bude podnikateľom prístupná v osobnej internetovej zóne od druhej polovice marca.
 

Otázka č. 2
Pri ORP má podnikateľ povinnosť vytvárať uzávierky (dennú, mesačnú)?

Odpoveď:
Pri používaní ORP podnikateľ nemusí vytvárať v zmysle zákona 289/2008 Z.z. žiadny druh uzávierky. V e-kasa zóne si bude môcť podnikateľ vyhotoviť report za určité obdobie. Vytváranie reportov je na báze dobrovoľnosti.
 

Otázka č. 3
Zamestnanec uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie v roku 2018. Úver bol úročený od 19.11.2018. a v roku 2018  zaplatil úroky z tohto úveru.  Za koľko mesiacov si môže nárok uplatniť ?

Odpoveď:
Daňový bonus  na zaplatené úroky  (podľa § 33a zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)  si môže daňovník uplatniť za 2 mesiace úročenia zo sumy zaplatených úrokov z poskytnutého úveru na bývanie.
 

Otázka č. 4
Zamestnanec, občan ČR, požiadal  zamestnávateľa o ročné zúčtovanie príjmov (RZD)  zo ZČ zo zdrojov na území SR a predložil k nemu potvrdenie o zaplatených úrokoch z úveru za rok 2018.
Úver si vzal v komerčnej českej banke a nehnuteľnosť zakúpil taktiež v ČR. Môže si v RZD u slovenského zamestnávateľa uplatniť bonus na zaplatené úroky?

Odpoveď:
V uvedenom prípade zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu v ČR  a zakúpil tam aj nehnuteľnosť, si nemôže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. Tento bonus sa vzťahuje na zmluvy o bývaní uzatvorené v bankách na území SR a zakúpenie nehnuteľnosti v SR.
 

Otázka č. 5
Môžem si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, ak som dosiahol iba príjmy zo zamestnania a príjem z predaja bytu?

Odpoveď:
Áno. Lehotu na podanie daňového priznania si môžete predĺžiť podaním oznámenia o predĺžení lehoty, ktoré ste povinný podať na predpísanom štruktúrovanom tlačive označenom OZN493v17_1. Toto oznámenie ste povinný podať na daňový úrad najneskôr dňa 1.4.2019.
 

Otázka č. 6
Mám vydané živnostenské oprávnenie, ale v roku 2018 som nedosiahol žiadny príjem z podnikania a nevykazujem ani daňovú stratu. Mal som iba príjem zo zamestnania vo výške 4 600 eur. Som povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018, keďže mám pridelené DIČ?

Odpoveď:
Nie, ak ste požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Ak ste však nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania, máte povinnosť podať daňové priznanie.
 

Otázka č. 7
Daňovník je občanom SR, má tu trvalé bydlisko, ale dlhodobo (5 rokov) žije vo Veľkej Británii s manželkou a dieťaťom. V roku 2018 mal len príjmy zo závislej činnosti vo Veľkej Británii, v SR nedosiahol žiadne príjmy. Má v danom prípade povinnosť podávať daňové priznanie aj v SR?

Odpoveď:
Z uvedených informácií je zrejmé, že u daňovníka došlo k zmene daňovej rezidencie a stal sa daňovým rezidentom Veľkej Británie nielen v zmysle britskej daňovej legislatívy, ale aj po posúdení rozhraničovacích kritérií v zmysle článku 4 Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku (uverejnená pod č. 89/1992 Zb., ďalej len zmluva), nakoľko si preniesol stredisko životných záujmov do Veľkej Británie.
Daňový nerezident SR, ktorý má na území Slovenskej republiky obmedzenú daňovú povinnosť, je povinný vysporiadať si na území SR len daňovú povinnosť z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR (§ 16 zákona o dani z príjmov).
V prípade, ak mu neplynuli žiadne zdaniteľné príjmy zo zdrojov v SR, nemá povinnosť podávať daňové priznanie v SR a ani túto skutočnosť správcovi dane oznamovať.
 

Otázka č. 8
Rezidentovi SR plynuli v roku 2018 podiely na zisku (dividendy) vyplatené za zdaňovacie obdobie roku 2017 od rezidenta Dánska (dánskej spoločnosti), ktoré boli v Dánsku zdanené sadzbou dane 15 %.
Je potrebné uviesť tento príjem v daňovom priznaní v SR? Aký kurz použije na prepočet zahraničnej meny?

Odpoveď:
Uvedený príjem bol zdanený v Dánsku v súlade so znením článku 10 ods. 2 Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (uverejnená pod č. 53/1983 Zb., ďalej len zmluva) vo výške 15 % hrubej sumy dividend.
Ak podiely na zisku podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 plynú rezidentovi SR (fyzickej osobe) zo zdrojov v zahraničí (v Dánsku), zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane (§ 51e zákona o dani z príjmov) pri podaní daňového priznania, a to sadzbou dane vo výške 7%. Predmetný príjem rezident SR uvedie v „Daňovom priznaní k dani z príjmov FO typu B“ v Prílohe č. 2.
Následne rezident SR môže v daňovom priznaní v SR za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia uplatniť metódu zápočtu dane. Daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa započíta na úhradu dane podľa tohto zákona najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.
Na prepočet zahraničnej meny daňovník, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije kurz v zmysle § 31 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, napr. ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie.
 

Otázka č. 9
Na akom tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podáva daňové priznanie daňovník s hospodárskym rokom od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2018, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za uvedené zdaňovacie obdobie do 1. apríla 2019 ? Ak takýto daňovník má nárok na odpočet poslednej štvrtiny súčtu neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013, kde ho má v tabuľke D uviesť?

Odpoveď:
Právnická osoba, ktorá má zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2018 a má predĺženú lehotu na podanie tohto daňového priznania, podáva daňové priznanie na tlačive MF/011703/2018-721 (vzor daňového priznania platný od 1. januára 2019).  Keďže predmetné tlačivo daňového priznania v tabuľke D – Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časť) neobsahuje osobitný stĺpec na odpočet tejto daňovej straty, odporúčame odpočet daňovej straty podľa § 52za ods. 4 zákona o dani z príjmov uviesť v stĺpci č. 4 tabuľky D a v VII. Časti – Miesto na osobitné záznamy daňovníka napísať podrobnosti o uvedenej strate. Zdaňovacie obdobie nevypĺňať, systém bude hlásiť logickú chybu, ktorá však nebude brániť elektronickému odoslaniu daňového priznania.
 

Otázka č. 10
Je daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu zákona o dani z príjmov platného od 1. januára 2019 aj náklad na ubytovanie zamestnanca v prípade, keď zamestnávateľ zaplatí zamestnancovi ubytovanie v zariadení spadajúcom pod klasifikáciu stavieb 112 a 113 formou ubytovacej služby od prevádzkovateľa ubytovania alebo v prípade, ak si zamestnávateľ prenajme alebo vlastní jeden byt v takejto budove?

Odpoveď:
Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu zákona o dani z príjmov sú aj výdavky zamestnávateľa na ubytovanie pre zamestnancov v pracovnom pomere (§ 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) v budovách zatriedených do kódov Klasifikácie stavieb 112 a 113 podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb, ak prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke. Zamestnávateľ môže takéto ubytovanie zabezpečiť aj v budovách, v ktorých je ubytovanie poskytované prevádzkovateľom formou ubytovacej služby. Daňovým výdavkom zamestnávateľa v zmysle § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu zákona o dani z príjmov sú výdavky na ubytovanie zamestnancov aj v prípade, keď zamestnávateľ vlastní alebo si prenajme samostatnú bytovú jednotku (jeden byt) v budove spadajúcej do klasifikácie stavieb 112 a 113.


© SKDP 2010