Prihlásiť
 
 

FR SR - Informácia k odpočtu daňovej straty k DzP PO

V databáze usmernenia a pokyny pribudla nasledujúca informácia:

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017
Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok môže uplatniť odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov“) rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. čítaj viac...


© SKDP 2010