Prihlásiť
 
 

Predstavenie kandidátovValné zhromaždenie SKDP, ktoré sa bude konať 27. októbra 2022 bude zároveň aj volebným Valným zhromaždením na ktorom budú novo volené všetky orgány SKDP.

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti nasledovné termíny:

- do 27. augusta 2022- doručenie nominácií kandidátov do orgánov SKDP:
    V tejto súvislosti si dovoľujeme pripomenúť: každý daňový poradca je oprávnenominovať kandidáta na prezidenta, kandidáta na viceprezidenta, maximálne 3 kandidátov za členov prezídia za Regionálnu komoru Bratislava, 1 kandidáta za člena prezídia za Regionálnu komoru Banská Bystrica a 1 kandidáta za člena prezídia za Regionálnu komoru Košice, maximálne 5 kandidátov do dozornej rady a maximálne 7 kandidátov do disciplinárnej komisie. Zároveň je možné toho istého kandidáta súčasne navrhnúť na členstvo do viacerých orgánov SKDP.
    Návrh je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu Sídla kancelárie SKDP v zalepenej obálke s označením: „Návrh do orgánu SKDP – NEOTVÁRAŤ!“. Návrhy, ktoré nespĺňajú podmienky tohto odseku sú neplatné.
Show details for Pre nomináciu kandidáta/kandidátov prosíme vyplniť priložený nominačný lístok:Pre nomináciu kandidáta/kandidátov prosíme vyplniť priložený nominačný lístok:

- do 31. augusta 2022 - otváranie obálok s nomináciami na kandidátov do orgánov SKDP

- do 12. októbra 2022 - zverejnenie kandidátok
5_kandidatka 2022 odovodnenim kandidatury_PREZIDENT.pdf5_kandidatka 2022 odovodnenim kandidatury_PREZIDENT.pdf5_kandidatka 2022 odovodnenim kandidatury_VICEPREZIDENT.pdf5_kandidatka 2022 odovodnenim kandidatury_VICEPREZIDENT.pdf5_kandidatka 2022 s odovodneniami kandidatur_OSTATNE ORGANY.pdf5_kandidatka 2022 s odovodneniami kandidatur_OSTATNE ORGANY.pdf

- 27. októbra 2022 - volebné VZ SKDP v priestoroch hotela Color v Bratislave. Srdečne Vás pozývame

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si na tomto mieste zverejniť kandidatúru jedinej kandidátky na pozíciu prezidenta: JUDr. Ing. Miriam Galandovej, ktorá Vám v priloženom materiály predstaví svoj tím a volebný program:

© SKDP 2010