Prihlásiť
 
 

Novela zákona proti byrokracii, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov zverejnená v Zbierke zákonov

Zákonom č. 310/2021 Z. z. vyhláseným 5.08.2021 sa rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci v jednotlivých konaniach ako aj pri bežnej úradnej komunikácii predkladať v listinnej podobe. V jednotlivých novelizačných článkoch sa vypúšťa povinnosť predkladať orgánom verejnej moci tieto nasledovné výpisy a potvrdenia:


  · kópia rodného listu,
  · kópia sobášneho listu,
  · kópia úmrtného listu,
  · potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,
  · potvrdenie o pobyte,
  · potvrdenie o pridelení IČO,
  · výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
  · potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz,
  · výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
  · výpis z registra sociálnych podnikov,
  · potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  · vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov,
  · výpis z registra / zoznamu advokátov,
  · výpis z centrálneho registra exekúcií,
  · potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
  · doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie,
  · údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných systémoch a registroch rezortu zdravotníctva,
  · potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom,
  • údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %,
  • potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.
Dôvodová správa k článku XV, v ktorom je obsiahnutá úprava zákona č. 595/2021 Z. z. o dani z príjmov:

K Čl. XV (Zákon č. 595/2003 Z. z.)

K bodu 1 (§ 50 ods. 3 písm. d))
Navrhuje sa vypustiť „nadbytočné“ identifikačné údaje budúceho prijímateľa 2% dane vzhľadom na systém referencovania a referenčný register RPO, a tiež vzhľadom na skutočnosť, že názov/obchodné meno môže kvôli nejednotnej štruktúre v rozličných informačných systémoch pôsobiť popri IČO zmätočne.

K bodu 2 (§ 50 ods. 4 písm. a))
V súlade so skutočným stavom v záujme odstránenia interpretačných problémov sa do okruhu oprávnených prijímateľov 2% dane dopĺňa aj organizačná jednotka občianskeho združenia, ktorá koná vo svojom mene.

K bodu 3 (§ 50 ods. 6 písm. g))
Dotknuté ustanovenie sa rozširuje s cieľom zjednodušenia preukazovania neexistencie záznamu v evidencii neplatičov Soc. poisťovne v súlade s aplikačnou praxou. V danej súvislosti sa samozrejme predpokladá uplatnenie príslušných ustanovení zákona proti byrokracii.

K bodu 4 (§ 50 ods. 6 písm. h))
V nadväznosti na úpravu zákona o bankách sa má odbúrať povinnosť pre prijímateľa preukazovať listinnými dokumentmi existenciu účtu v banke a jeho čísla. Uvedený typ komunikácie má prebehnúť medzi notármi a bankami elektronickým spôsobom.
Z upraveného znenia § 50 ods. 6 písm. h) je zrejmé, že pre väčšinu prípadov už prijímateľ nebude za účelom osvedčenia splnenia podmienky registrácie v registri určených právnických osôb, že má zriadený účet v banke/pobočke zahraničnej banky, povinný predkladať písomné potvrdenie vystavené bankou, pretože splnenie predmetnej podmienky bude overovať notár automatizovaným spôsobom prostredníctvom elektronickej žiadosti adresovanej na banku v nadväznosti na „prelomenie bankového tajomstva“ avšak v súlade so zásadou minimalizácie ustanoveného vo vyššie upravenej novele zákona o bankách. K takému automatizovanému osvedčeniu predmetnej skutočnosti teda dôjde:

  1. Ak prijímateľ požiada notára o osvedčenia splnenia podmienok registrácie do 30. novembra bežného roka /a to z dôvodu existencie lehoty na vybavenie vyššie definovanej žiadosti – tzn., že ak by prijímateľ požiadal notára o osvedčenie splnenia stanovených podmienok v čase od 1. decembra do 15. decembra bežného roka notár z dôvodu na strane banky by nemusel byť schopný stihnúť lehotu registrácie.

  2. V aktuálnom roku 2021 notári budú dôsledne zbierať údaje o účtoch prijímateľov na základe potvrdení z bánk. Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa predpokladá k 1. januáru 2022. Preto ak v ďalšom období nebude prijímateľ meniť číslo účtu, nie je povinný preukazovať jeho existenciu notárovi opätovným písomným potvrdením, ale notár túto skutočnosť automatizovane overí.

Prvý bod sa bude uplatňovať pri nových registrujúcich sa prijímateľoch, teda tých, ktorí sa prvýkrát budú registrovať až v období od 1. septembra 2022 a v ďalších rokoch a neregistrovali sa v období od 1. septembra 2021 do 15. decembra 2021.

K bodu 5 (§ 50 ods. 8)
V záujme podporenia konceptu 1x a dosť a referencovania sa navrhuje zintenzívnenie činností správcu dane ako orgánu verenej moci pri poukazovaní príslušného podielu zaplatenej dane konkrétnemu prijímateľovi.

K bodom 6 až 7 (§ 50 ods. 13)
Príslušné ustanovenia sa dopĺňajú v záujme zefektívnenia činnosti notárov a Notárskej komory pri posudzovaní splnenia podmienky prijímateľa zverejnenia špecifikácie použitia prijatého podielu dane v Obchodnom vestníku.
  ZZ_2021_310_Novela zákona 177 2018 zákon proti byrokracii.pdfZZ_2021_310_Novela zákona 177 2018 zákon proti byrokracii.pdf554_Spoločná správa VSRR tlač 554.docx554_Spoločná správa VSRR tlač 554.docx554-dovodova (1).docx554-dovodova (1).docx

  Sledovanie legislatívneho procesu v IS Baltazár v databáze Diskusia - Legislatívne procesy alebo na webovej stránke SKDP (v pravej lište po prihlásení) Legislatívny proces v tabuľke - Legislatíva.

  Zdroj: Slov-Lex

  © SKDP 2010