Prihlásiť
 
 

Skúšky daňových poradcov

Na základe dohody medzi SKDP a MF SR bol stanovený termín skúšok daňových poradcov - leto 2019 takto:
5. júna 2019 - test a písomná časť
13. júna 2019 - ústna časť
Písomná časť skúšky sa bude konať v Bratislave na ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 (Daňový úrad BA II).
Ústna časť skúšky sa bude konať v Bratislave na Trnavskej ul. 74/A, 2. posch. - priestory SKDP.
Podrobné informácie ku skúškam nájdete v nižšie uvádzaných sekciách:

Show details for Požiadavky na uchádzačaPožiadavky na uchádzača
Show details for Prihlášky a poplatok za skúškuPrihlášky a poplatok za skúšku
Show details for Písomná časť skúškyPísomná časť skúšky
Hide details for Ústna časť skúškyÚstna časť skúšky

Ústnu časť skúšky vykonáva uchádzač za predpokladu, že úspešne vykonal písomnú časť skúšky, t.j. musí dosiahnuť minimálne 50% z bodovej hodnoty z testu a z každého príkladu a celkovo z oboch častí písomnej časti skúšky najmenej 35 bodov. Ústna skúška sa koná spravidla do dvoch týždňov po písomnej časti skúšky.
Obsahom ústnej skúšky je overiť znalosti uchádzača z daňového práva (hmotnoprávne daňové zákony a zákon o správe daní a poplatkov), zákona o postavení daňových poradcov a asistentov daňových poradcov a ich činnosti pri poskytovaní poradenstva, tiež z občianskeho a obchodného práva, financovania a ekonomiky.
Ústnu časť skúšky vykoná uchádzač formou ústnej odpovede na vylosované otázky formou náhodného výberu. V rámci ústnej skúšky môžu členovia skúšobnej komisie položiť uchádzačovi doplňujúce otázky. Na prípravu odpovedí v ústnej časti skúšky má uchádzač vyhradený čas minimálne 20 minút. Pri hodnotení ústnej časti skúšky sa hodnotí správnosť zodpovedania položených otázok. Po ukončení ústnej časti skúšky rozhodne skúšobná komisia v neprítomnosti uchádzača o výsledku skúšky hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia skúšobnej komisie je potrebná nadpolovičná väčšina jej členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prítomného predsedu skúšobnej komisie alebo podpredsedu skúšobnej komisie (pri neprítomnosti predsedu).


Hide details for Pomôcky pri príprave na skúšku:Pomôcky pri príprave na skúšku:

Okrem odbornej prípravy na skúšky daňových poradov (Dane komplexne) v trvaní 24 dní, sme pre potreby prípravy na skúšky tento rok pre Vás prvýkrát vydali publikáciu, ktorá obsahuje otázky a odpovede z skúšok daňových poradcov z predchádzajúcich rokov.
Veríme, že bude pre Vás užitočnou pomôckou.
Prajeme veľa úspechov na skúškach

© SKDP 2010