Prihlásiť
 
 

Skúšky daňových poradcov

Na základe dohody medzi SKDP a MF SR bol stanovený termín skúšok daňových poradcov - leto 2019 takto:
5. júna 2019 - test a písomná časť
13. júna 2019 - ústna časť
Písomná časť skúšky sa bude konať v Bratislave na ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 (Daňový úrad BA II).
Ústna časť skúšky sa bude konať v Bratislave na Trnavskej ul. 74/A, 2. posch. - priestory SKDP.
Podrobné informácie ku skúškam nájdete v nižšie uvádzaných sekciách:

Show details for Požiadavky na uchádzačaPožiadavky na uchádzača
Show details for Prihlášky a poplatok za skúškuPrihlášky a poplatok za skúšku
Hide details for Písomná časť skúškyPísomná časť skúšky

Písomná časť overuje znalosti uchádzača potrebné k výkonu daňového poradenstva, najmä úroveň znalostí z daňového práva (hmotnoprávne daňové zákony a zákon o správe daní a poplatkov) a zákona o postavení daňových poradcov a asistentov daňových poradcov a ich činnosti pri poskytovaní poradenstva v odbore daní. Ďalej overuje znalosti uchádzačov z občianskeho a obchodného práva, financovania, ekonomiky a účtovníctva, vrátane schopností praktických aplikácií. Znalosti uchádzačov v uvedenom rozsahu sa overujú vo forme príkladov a testov v tomto rozsahu:
- Testom sa overuje znalosť z daňového, občianskeho a obchodného práva, financovania, ekonomiky a účtovníctva. Test obsahuje 20 otázok s jednou správnou odpoveďou. Čas na vypracovanie testu je maximálne 40 minút. Pri riešení testu sú povolenou pomôckou len písacie potreby. Maximálny počet dosiahnuteľný za prvú časť - test je 10 bodov, pričom za každú správne vyriešenú testovú otázku dostane uchádzač 0,5 bodu. Výsledky testovej časti sú oznámené uchádzačom bezprostredne po odovzdaní a vyhodnotení testov.
- Písomnú časť skúšky vykonáva uchádzač spravidla v rovnaký deň ako test za predpokladu, že úspešne vykonal testovú časť skúšky. Písomnú časť tvorí súbor písomne zadaných príkladov zameraných na výpočet dane (všetky druhy daní a miestnych poplatkov) s prípadným riešením účtovných a iných súvisiacich ekonomických úloh. Príklady môžu byť zamerané aj na riešenie prípadových štúdií zo správy daní a poplatkov a iných súvisiacich zadaní. Čas na výpočet príkladov je minimálne 5 hodín, ak sa písomná časť skúšky koná v jeden deň. Ak sa písomná časť skúšok koná vo viacerých dňoch, dĺžku trvania času na výpočet príkladov určí skúšobná komisia podľa náročnosti príkladov. Uchádzač je povinný vypracovať písomnú časť skúšok samostatne a môže používať nasledovné pomôcky - písacie potreby, kalkulačku na jednoduché matematické úkony a – zákony, vyhlášky, výnosy a opatrenia ústredných orgánov štátnej správy bez výkladu.

    Celková bodová hodnota písomnej časti je 40 bodov. Bodovú hodnotu jednotlivých príkladov určuje skúšobná komisia a vyhlasuje ju pred konaním písomnej skúšky. Výsledky sa oznamujú po vyhodnotení v tak, aby ich uchádzač poznal do dňa konania ústnej skúšky.


Show details for Ústna časť skúškyÚstna časť skúšky
Hide details for Pomôcky pri príprave na skúšku:Pomôcky pri príprave na skúšku:

Okrem odbornej prípravy na skúšky daňových poradov (Dane komplexne) v trvaní 24 dní, sme pre potreby prípravy na skúšky tento rok pre Vás prvýkrát vydali publikáciu, ktorá obsahuje otázky a odpovede z skúšok daňových poradcov z predchádzajúcich rokov.
Veríme, že bude pre Vás užitočnou pomôckou.
Prajeme veľa úspechov na skúškach

© SKDP 2010