Prihlásiť
 
 

Novela zákona o audítoroch

Slovenská komora audítorov (SKAU) zverejnila na stránke mojapeticia.sk petíciu so zásadnými pripomienkami k návrhu zákona o štatutárnom audite (ide o Čl. V novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Cieľom zásadných pripomienok je zníženie finančnej a administratívnej záťaže. Požadujú nezvyšovať poplatky a príspevky pre UDVA, ich automatické zvýšenie o infláciu a zavádzanie nových druhov poplatkov, ktoré sú povinní platiť nielen štatutárni audítori a audítorské spoločnosti, ale aj subjekty verejného záujmu a subjekty osobitného významu. Ak ste sa s nimi stotožnili, pripojte k petícii svoj podpis. V prípade, ak k petícii so zásadnými pripomienkami k novele zákona bude pripojených viac ako 500 podpisov, bude sa považovať za hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona, ktorý je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie na portáli Slov-Lex (LP/2023/621).

Informácie nájdete na web stránke: https://www.mojapeticia.sk/ ; hromadná pripomienka Slovenskej komory audítorov


© SKDP 2010