Prihlásiť
 
 

Vládna novela zákona o účtovníctve zverejnená v Zbierke zákonov SR

Zákon č. 407 z 8. novembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov - zverejnený v Zbierke zákonov SR dňa 1. decembra 2022 - 407/2022 Z. z.

Cieľom novely zákona o účtovníctve je zvýšenie transparentnosti a podpory spoločenskej zodpovednosti nadnárodných spoločností, ktoré prekročili určitú veľkosť, a to transpozíciou spoločných pravidiel pre zverejňovanie informácií o dani z príjmov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2101 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami (Ú. v. EÚ L 429, 1.12.2021) (tzv. public country-by-country reporting).

Upravujú sa povinnosti v súvislosti s podávaním nového výkazu – správa s informáciami o dani z príjmov. Správa s informáciami o dani z príjmov sa podáva prostredníctvom portálu Finančnej správy do registra účtovných závierok a následne je zasielaná do Zbierky listín Obchodného registra. V nadväznosti na požiadavky cit. smernice sa dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa porušenia povinností uložiť a uverejniť správu s informáciami o dani z príjmov a následne aj výška pokuty pri ich porušení...

ZZ_2022_407_Vyhlásené znenie_01122022.pdfZZ_2022_407_Vyhlásené znenie_01122022.pdftlac_1123-dovodova (2).docxtlac_1123-dovodova (2).docx

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení)

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010