Prihlásiť
 
 

Postavenie daňového poradcu v Európe

Dovoľujeme si Vám priblížiť výsledky medzinárodného prieskumu "Daňové profesie v Európe", na ktorom sa pred časom zúčastnila aj SKDP. Vďaka účasti 23 organizácií z 21 krajín prieskum poskytuje komplexný prehľad o prostredí daňových poradcov a daňových profesií v Európe. Celkovo je možné zhrnúť, že rozmanitosť je skutočne veľká, ale zároveň prieskum odhalil, že medzi daňovými profesiami v Európe existujú pozoruhodné podobnosti. Táto štúdia ukazuje, že úprava postavenia daňového poradcu na Slovensku sa radí medzi "tradičné" úpravy v rámci Európy.

  - Mnohé krajiny poznajú profesijné označenie "daňový poradca". Avšak ochrana tohto označenia existuje len v niekoľkých z týchto krajín.
  - Vo väčšine krajín popri daňových poradcoch existujú aj iné špecifické daňové profesie, ktoré vykonávajú rovnaké alebo podobné činnosti.
  - V niektorých krajinách môže v zásade poskytovať poradenstvo v daňových otázkach ktokoľvek, bez ohľadu na vzdelanie, kvalifikáciu alebo odborné oprávnenie.
  - V 17 organizáciách v 16 krajinách sa na prístup k daňovým poradcom vyžaduje akademické vzdelanie, v 6 krajinách sa vyžaduje (dodatočné) profesijné vzdelanie vlastný program odbornej prípravy.
  - Najmenej v 8 krajinách môžu byť požiadavky na prístup k profesii splnené (aj) prostredníctvom osobitnej odbornej praxe, alebo je určitej odbornej praxe predpísanej na výkon profesie.
  - Okrem skúšok počas vzdelávania sa v 14 krajinách vyžaduje dodatočná kvalifikačná alebo vstupná skúška, ktorá je potrebná na prístup k povolaniu - v 9 z nich musia uchádzači absolvovať štátnu skúšku.
  - V tesnej väčšine krajín sú daňoví odborníci povinní zaregistrovať sa v profesijnej organizácii alebo musia byť registrovaný štátom, aby mohli vykonávať svoju prax; prípadne sa povinnosť registrácie v profesijnej organizácii môže viazať aj na získanie určitého titulu alebo licencie.
  - Vo všetkých skúmaných krajinách, s výnimkou Estónska určitý stupeň profesijnej organizácie existuje.
  - V tesnej väčšine skúmaných krajín je profesijná organizácia samosprávnna a pod dohľadom štátu.
  - 14 zástupcov uviedlo, že členstvo v ich príslušných profesijných organizáciách je povinné. Povinný charakter môže vyplývať buď zo zákona, alebo byť nevyhnutné na získanie určitého titulu alebo licencie.
  - Napriek tomu má aj dobrovoľné členstvo v organizácii výhody z hľadiska daňového odborníkov.
  - V súčasnosti je v 14 európskych krajinách táto profesia upravená vnútroštátnym zákonom; v 6 z nich je táto regulácia doplnená ďalšími podzákonnými normami krajín.
  - Členovia 19 organizácií podliehajú profesijnému kódexu správania, ktorý vydáva samotná profesijná organizácia.
  - Činnosti daňových profesií sa zvyčajne vykonávajú
    o v oblasti daňového poradenstva alebo daňového poradenstvo vo všeobecnosti,
    o ročného daňového priznania pre fyzické a právnické osoby a
    o zastupovania klientov pred daňovými orgánmi.
  - V oblasti vyhradených činností štúdia odhaľuje veľmi odlišný obraz od od krajiny ku krajine: hoci viac ako väčšina organizácií uviedla, že v ich krajine existujú vyhradené činnosti, je potrebné poznamenať, že poskytovanie daňového poradenstva je vyhradenou činnosťou len v malom počte krajín.
  - V niektorých krajinách podliehajú daňoví odborníci určitým obmedzeniam.
  - Takmer všetci daňoví odborníci dodržiavajú povinnosti náležitej starostlivosti a všeobecného dodržiavania daňových predpisov; očakáva sa aj nezávislosť pri členoch viacerých organizácií
  - Vo väčšine skúmaných krajín podliehajú daňoví odborníci požiadavkám na kvalitu záväzku voči svojim klientom a musia dodržiavať etický kódex alebo etické pravidlá
  - Viac ako polovica organizácií vyžaduje od svojich členov, aby sa zúčastňovali priebežnej odbornej prípravy; požiadavky a podmienky sa však značne líšia
  - V tesnej väčšine krajín podliehajú odborníci určitej kontrole, pokiaľ ide o prístup k povolaniu, požadovanú kvalitu a výkon povolania, profesie.
  - Uplatňované sankcie sa začínajú pokarhaním alebo pokutou a môžu siahať až po dočasné pozastavenie až zákaz výkonu povolania.
  - Vo väčšine prípadov sankcie uplatňuje profesijná organizácia.
  Tax Professions in Europe_EN.pdfTax Professions in Europe_EN.pdf

© SKDP 2010