Prihlásiť
 
 

Stanovisko SKDP k tzv. Daňovo-odvodovej reformeTlačová správa SKDP - stanovisko SKDP k tzv. Daňovo-odvodovej reforme


Bratislava, 23. novembra 2021

V Slovenskej komore daňových poradcov sme si s veľkým záujmom vypočuli základné tézy tzv. Daňovo-odvodovej reformy, ktoré nám v uplynulých dňoch predstavilo Ministerstvo financií SR.

Vítame avizované zjednodušenie daňového systému. Pri fyzických osobách ide o zavedenie výberu len jednej dane a jedného odvodu. U právnických osôb isté zjednodušenie vidíme v tzv. skupinovom zdaňovaní pre spoločnosti rovnakých majiteľov. „V praxi to znamená, že skupinám spoločností by odpadla povinnosť zaoberať sa transferovým oceňovaním pri transakciách medzi slovenskými členmi tejto skupiny. To by im prinieslo nielen časové, ale aj finančné úspory,“ uviedol Jozef Danis, prezident Slovenskej komory daňových poradcov.

Pozitívne vnímame taktiež zníženie efektívneho daňového zaťaženia, ktoré sa má dosiahnuť kombináciou dvoch faktorov. Prvým je zníženie sadzby dane z príjmov, napríklad pri právnických osobách zo súčasných 21% na 19%. Druhým faktorom má byť možnosť rýchlejšieho uplatnenia výdavkov formou flexibilných odpisov až do výšky 50% základu dane. Daňové zaťaženie zníži taktiež možnosť započítavania ziskov a strát v rámci skupiny, a to vďaka už vyššie uvedenému skupinovému zdaňovaniu.

Naopak, v Slovenskej komore daňových poradcov máme určitú obavu z aplikovania všetkých avizovaných zmien v rámci reformy do praxe. „V pomerne krátkom čase ide o značné množstvo zásadných zmien v našom daňovo-odvodovom systéme, na čo nemusíme byť v dostatočnej miere pripravení napríklad v otázke technického zabezpečenia a podobne,“ vysvetlil Jozef Danis.

Zároveň však veríme, že okrem predstavených základných téz bude v rámci tzv. Daňovo-odvodovej reformy zadefinovaná aj jasná koncepcia zákona o dani z príjmov. „Súčasný zákon vychádza z konceptu rovnej dane. Avšak opätovným zavedením zdaňovania dividend koncom roka 2016 sa táto koncepcia narušila, čo v praxi spôsobuje viaceré interpretačné problémy tohto zákona. Okrem toho v zákone existuje viacero pravidiel, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR, právom Európskej únie alebo komplikujú praktický život podnikateľom. Veríme preto, že ohlásená daňová reforma odstráni aj tieto nezrovnalosti,“ dodáva Jozef Danis.

My v Slovenskej komore daňových poradcov touto cestou ponúkame Ministerstvu financií SR odborné kapacity svojich odborných komisií. Veríme, že vzájomná diskusia pomôže v navrhovanom paragrafovom znení odstrániť prípadné nejasnosti a výsledkom bude jasnejšia a zrozumiteľnejšia právna úprava pre všetkých podnikateľov.


V prípade otázok kontaktujte:

Adriana Horváthová, tajomník, email: tlacove@skdp.sk, tel: +421 908 169 879

Slovenská komora daňových poradcov, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava


© SKDP 2010