Prihlásiť
 
 

Zverejnenie opatrení v oblasti účtovníctva na medzirezortné pripomienkovanie

Návrh opatrenia MF SR č. MF/011686/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2023/561

Cieľom návrhu sú úpravy a doplnenia vyplývajúce zo zmien právnych predpisov, podnetov FR SR a z praxe:

  - doplňuje sa postup účtovania pri inkase elektronickou stravovacou kartou alebo elektronickým rekreačným poukazom
  - doplňuje sa účtovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny pri platbe v hotovosti,
  - doplňuje sa postup účtovania odpisov pri prerušení uplatňovania odpisovania dlhodobého majetku podľa zákona o dani z príjmov,
  - upravuje sa spôsob účtovania finančného príspevku zamestnávateľa na stravovanie v prípade, ak presahuje hodnotu ustanovenú v Zákonníku práce a v nadväznosti na jeho zahrnutie do daňových výdavkov. Návrh opatrenia MF SR č. MF/011687/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

  Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2023/563

  Cieľom návrhu je jednoznačná úprava postupov účtovania niektorých účtovných prípadov a zjednotenie terminológie. Doplňujú sa ustanovenia týkajúce sa:

  - účtovania rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny pri platbe v hotovosti,

  - postupu účtovania príspevkov na stravovanie zamestnancov,
  - účtovania pri inkase elektronickou stravovacou kartou alebo elektronickým rekreačným poukazom.

  LP 2023 563_uplne_znenie_opatrenie_MF_24975_2010_74_zmena_2021_upravy-2023 (1).rtfLP 2023 563_uplne_znenie_opatrenie_MF_24975_2010_74_zmena_2021_upravy-2023 (1).rtfLP 2023 563_vlastny_material_MPK.rtfLP 2023 563_vlastny_material_MPK.rtfLP 2023 563_dovodova_sprava_vseob_cast (2).rtfLP 2023 563_dovodova_sprava_vseob_cast (2).rtfLP 2023 563_Dovodova_osobitna_cast (3).rtfLP 2023 563_Dovodova_osobitna_cast (3).rtfLP 2023 563_Predkladacia sprava (25).docxLP 2023 563_Predkladacia sprava (25).docx


  Návrh opatrenia MF SR č. MF/013340/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

  Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2023/562

  Cieľom návrhu na úpravu a doplnenie opatrenia, ktoré ustanovuje postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky v sústave podvojného účtovníctva sú:

  - postupy účtovania pri obstaraní alebo predaji elektronicky dodávanej služby, elektronickej knihy alebo elektronickej periodickej publikácie,
  - postupy účtovania pri zaokrúhľovaní výslednej sumy uhrádzanej v hotovosti podľa zákona NBS č. 18/1996 Z. z. o cenách,
  - účtovanie zálohových jednorázových obalov.
  LP 2023 562_Konsolidovane-znenie-opatrenia.rtfLP 2023 562_Konsolidovane-znenie-opatrenia.rtfLP 2023 562_dovodova_sprava_osobitna.docxLP 2023 562_dovodova_sprava_osobitna.docxLP 2023 562_dovodova_sprava_vseobecna.docxLP 2023 562_dovodova_sprava_vseobecna.docxLP 2023 562_vlastny_material (1).docxLP 2023 562_vlastny_material (1).docxLP 2023 562_Predkladacia sprava (23).docxLP 2023 562_Predkladacia sprava (23).docx

  Návrh opatrenia MF SR č. MF/013348/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

  Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2023/565

  Navrhom sa ustanovujú účtovné prípady pre Sociálnu poisťovňu v oblasti pohľadávok a záväzkov voči Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu práce sociálnych vecí a rodiny z titulu výberu poistného a poskytovania podpory v čase skrátenej práce. V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe sa dopĺňa účtovanie zámennej zmluvy na dlhodobý majetok, elektronické stravovacie poukážky, záväzok z titulu prijatia dotácie, ktorej časť je Sociálna poisťovňa povinná odviesť inej účtovnej jednotke.

  LP 2023 565_vlastny_material.docxLP 2023 565_vlastny_material.docxLP 2023 565_Konsolidovane_znenie_pravneho_predpisu.docxLP 2023 565_Konsolidovane_znenie_pravneho_predpisu.docxLP 2023 565_dovodova_sprava_osobitna.docxLP 2023 565_dovodova_sprava_osobitna.docxLP 2023 565_dovodova_sprava_vseobecna.docxLP 2023 565_dovodova_sprava_vseobecna.docxLP 2023 565_Predkladacia sprava.docxLP 2023 565_Predkladacia sprava.docx

  Termín ukončenia medzirezortného pripomienkového konania k legislatívnym návrhom v oblasti účtovníctva: 10. októbra 2023.

  Členovia SKDP sa môžu zapojiť do pripomienkovania zverejnených legislatívnych návrhov na sprava_databaz@skdp.sk do 8. októbra 2023.


  Zdroj: Slov-Lex


  © SKDP 2010