Prihlásiť
 
 

Novely zákonov v oblasti spotrebných daní zverejnené v Zbierke zákonov 12. marca 2024

Zákon č. 43/2024 Z. z. - mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Účinnosť: 1. júla 2024 a 1. januára 2025

Novelizované zákony v oblasti daní a poplatkov:
- zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (čl. I)
- zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (čl. II)
- zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických výrobkov (čl. III)

Zámer novely:
- zosúladiť niektoré ust. zákona č. 98/2004 Z. z. s Ústavou SR, a to na základe nálezu ÚS SR PL. ÚS 14/2018-73 z 10. novembra 2021 (Zbierka zákonov 17. decembra 2021 č. 491/2021 Z.z.),
- znížiť administratívna záťaž daňových subjektov obchodujúcich s minerálnymi olejmi, s tabakovými výrobkami a s alkoholickými nápojmi a
- doplniť legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe, napr. ustanovenie o preprave predmetov dane v daňovom voľnom obehu na základe elektronického systému prepráv

ZZ_2024_43_Vyhlasene znenie.pdfZZ_2024_43_Vyhlasene znenie.pdf

Materiály zverejnené v rámci celého legislatívneho procesu sú pre členov SKDP prístupné v IS Baltazár v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).Zákon č. 44/2024 Z. z. - mení a dopĺňa zákon č. 89/2004 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 1. januára 2025

Transpozíciou delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2022/2100 z 29. júna 2022, ktorou sa mení smernica 2014/40/EÚ, pokiaľ ide o zrušenie určitých výnimiek týkajúcich sa zahrievaných tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 283, 3.11.2022), ktorú SR prijala 5. septembra 2022, sa rozširuje kategória tabakových výrobkov o zahrievané tabakové výrobky s cieľom zakázať ich predaj, ktorý už existuje pre cigarety alebo tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet.

Pri zahrievaných tabakových výrobkov ide o tabakové výrobky s charakteristickou arómou alebo obsahujúce arómy v ich zložkách (filtroch, papieroch, baleniach, kapsuliach) alebo technické prvky umožňujúce zmenu vône alebo chuti alebo intenzity dymu.

ZZ_2024_44_Vyhlasene znenie.pdfZZ_2024_44_Vyhlasene znenie.pdf

Materiály zverejnené v rámci celého legislatívneho procesu sú pre členov SKDP prístupné v IS Baltazár v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010