Prihlásiť
 
 

Vyhodnotenie MPK k vládnemu návrhu novely zákona o DPH

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Legislatívny proces - LP/2023/406

Z dôvodovej správy:

Primárnym cieľom novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky (Ú. v. EÚ L 62, 2.3.2020).

Hlavným dôvodom prijatia smernice 2020/285 bolo zavedenie harmonizovaných pravidiel s cieľom znížiť administratívne zaťaženie zdaniteľnej osoby - malého podniku, vyplývajúce z dodržiavania platných predpisov pre malé podniky, keďže súčasná právna úprava založená na zdaňovaní v členskom štáte pôvodu neznižuje administratívne zaťaženie týchto zdaniteľných osôb. Malý podnik bude mať od roku 2025 možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte, ako v členskom štáte, v ktorom je usadený, za predpokladu, že hodnota bez dane ním dodaných tovarov a služieb v EÚ v kalendárnom roku bude nižšia ako ustanovený ročný úniový limit 100 000 eur bez DPH a súčasne hodnota bez dane ním dodaných tovarov a služieb v tom istom kalendárnom roku nepresiahne ustanovený národný limit, do ktorého sa v dotknutom členskom štáte považuje za malý podnik. Pre tieto účely sa v zákone o DPH navrhuje zaviesť osobitnú úpravu pre malý podnik zahraničnej osoby, ktorá ustanovuje podmienky a práva a povinnosti súvisiace s uplatňovaním oslobodenia ekonomickej činnosti malého podniku neusadeného v tuzemsku od dane, ako aj osobitnú úpravu pre malý podnik tuzemskej osoby, v ktorej sa ustanovia pravidlá pre uplatňovanie oslobodenia od dane ekonomickej činnosti tuzemskej zdaniteľnej osoby v inom členskom štáte.

Z dôvodu povinnosti transpozície smernice 2020/285 do zákona o DPH je potrebné vykonať aj zmeny v procese registrácie tuzemských zdaniteľných osôb a zahraničných zdaniteľných osôb za platiteľa DPH. Tuzemská zdaniteľná osoba sa stane platiteľom dane prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom presiahla obrat 50 000 eur, ibaže by v prebiehajúcom kalendárnom roku presiahla obrat v tuzemsku 62 500 eur, kedy by sa stala platiteľom dane už dodaním tovaru a služby, alebo by sa stala platiteľom dane na základe ďalších zákonných skutočností, ktoré by nastali ešte pred týmto prvým dňom, bez ohľadu na výšku presiahnutého obratu. V tejto súvislosti je potrebné ešte upraviť práva a povinnosti platiteľov dane, ktorí si nesplnili zákonnú registračnú alebo oznamovaciu povinnosť. Z dôvodu transpozície smernice 2020/285 a v nadväznosti na navrhované nové znenie registračných ustanovení sa upravujú aj niektoré ďalšie ustanovenia zákona o DPH, a súčasne, na základe požiadaviek vyplývajúcich z aplikačnej praxe, dochádza k ďalším úpravám zákona o DPH.

Cieľom je taktiež nastaviť podmienky a pravidlá uplatňovania samozdanenia pri dovoze tovaru do tuzemska, tak aby tento inštitút mohol byť od 1. januára 2025 uplatňovaný vybranými platiteľmi dane, ktorí dávajú dostatočné materiálne záruky o ich spoľahlivosti. Ide o platiteľov dane so sídlom v tuzemsku, ktorí majú účinný štatút schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) podľa colných predpisov, ako aj platiteľov dane so štatútom AEO, ktorí dovážajú do tuzemska tovar v rámci centralizovaného colného konania. Z pohľadu platiteľa dane pôjde oproti súčasnému stavu o cash-flow neutrálne riešenie.

Okrem toho je cieľom návrhu zákona aj transpozícia článku 1 bodov 1 a 2 smernice Rady (EÚ) 2022/542 z 5. apríla 2022, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a (EÚ) 2020/285, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 107, 6.4.2022), v dôsledku čoho sa od roku 2025 upravuje miesto dodania určitých služieb.

  Z dôvodu zmeny úpravy, podľa ktorej sa tuzemská zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane a spôsobu prideľovania IČ DPH platiteľovi dane, sa upravujú ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Zosúlaďujú sa požiadavky na povinné náležitosti pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient, upravuje sa oznamovacia povinnosť podnikateľa a sankcie v prípade jej nesplnenia. Taktiež sa z uvedeného dôvodu navrhuje upraviť zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne sa v tomto zákone navrhuje zníženie úrokovej sadzby pri odkladoch a splátkach dane.

  Navrhovaná účinnosť:

  Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 43, ktorý nadobúda účinnosť 31. marca 2024, okrem čl. I bodov 20 a 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024, a okrem čl. I bodov 1, 3 až 19, 22 až 42 a 44 až 62, čl. II (novela zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP), čl. III (novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní) bodu 1 a čl. IV (novela zákona č. 331/2011 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.

  Zverejnené materiály:

  LP 2023 406_ Vyhodnotenie MPK.docxLP 2023 406_ Vyhodnotenie MPK.docx
  10_IKZ_Danovy-poriadok (2).docx10_IKZ_Danovy-poriadok (2).docx10_IKZ_Zakon-o-ERP (1).docx10_IKZ_Zakon-o-ERP (1).docx10_IKZ_Zakon-o-DPH_62.5K (2).docx10_IKZ_Zakon-o-DPH_62.5K (2).docxLP 2023 406_Predkladacia-sprava_Slov-lex_24102023.docxLP 2023 406_Predkladacia-sprava_Slov-lex_24102023.docxLP 2023 406_Dovodova-sprava-osobitna-cast_Slov-lex_24102023.docxLP 2023 406_Dovodova-sprava-osobitna-cast_Slov-lex_24102023.docxLP 2023 406_Dovodova-sprava-vseobecna_Slov-lex_24102023.docLP 2023 406_Dovodova-sprava-vseobecna_Slov-lex_24102023.docLP 2023 406_Vlastny-material_Slov-lex_24102023.docxLP 2023 406_Vlastny-material_Slov-lex_24102023.docx

  Zdroj: Slov-Lex

  Pripomienky SKDP uplatnené v rámci MPK a ich vyhodnotenie:

  LP 2023 406_tlacova_zostava_pripomienok SKDP.docxLP 2023 406_tlacova_zostava_pripomienok SKDP.docxLP 2023 406_Pripomienky final_MLK DPH_26072023_Vyhodnotenie.pdfLP 2023 406_Pripomienky final_MLK DPH_26072023_Vyhodnotenie.pdf

  Zápis z rozporového konania k pripomienkam SKDP v MPK:

  Zápis z rozporového konania_SKDP.pdfZápis z rozporového konania_SKDP.pdf  Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

  © SKDP 2010