Prihlásiť
 
 

Zverejnenie Predbežnej informácie k ustanoveniu náležitostí správy s informáciami o dani z príjmov do registra účtovných závierok

Predbežná informácia k pripravovanému návrhu opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú náležitosti správy s informáciami o dani z príjmov, ich usporiadanie, označovanie a elektronický formát tejto správy - PI/2023/37

Cieľom pripravovaného právneho predpisu, ktorým sa má transponovať čl. 48b smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2101 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide
o zverejňovanie informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami (tzv. public country-by-country reporting), je ustanoviť pre účtovné jednotky s povinnosťou uložiť správu s informáciami o dani z príjmov do registra účtovných závierok podľa § 21a až 21c zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 407/2022 Z. z. náležitosti tejto správy, ktorými sú napr. informácia o sume zaplatenej dane z príjmov, sume výnosov vrátane výnosov dosiahnutých z transakcií so spriaznenými stranami, počet zamestnancov, pričom informácie sa budú uvádzať v elektronickom formáte a v usporiadaní a označovaní, ktoré ustanoví vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ).

Návrh právneho predpisu bude predstavovať novú právnu úpravu a bude vypracovaný na základe § 21a ods. 6 a § 23a ods. 11 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 407/2022 Z. z., ktoré splnomocňujú MF SR k jeho vydaniu.

Typ materiálu:Predbežná informácia
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:MF/006455/2023-74
Podnet:Plán práce na rok 2023.
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:30.01.2023
Číslo legislatívneho procesu:PI/2023/37
Dátum začiatku PK:30.01.2023
Dátum konca PK:10.02.2023

PI 2023 37_Predbezna_informacia_opatrenie.docxPI 2023 37_Predbezna_informacia_opatrenie.docx

Členovia SKDP môžu zasielať návrhy a námety na koncepčné zmeny a doplnenia zákona na sprava_databaz@skdp.sk do stredy 8. februára 2023.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010