Prihlásiť
 
 

Zverejnenie návrhu smernice v oblasti DPH v MPK

Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvody, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH

Medzirezortné pripomienkové konanie - LPEU/2022/73

Typ materiálu:Akt EÚ
Akt EÚ:COM(2022)39
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Gestor:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu:Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti:Stredná dôležitosť
Skrátené MPK:Nie
Číslo legislatívneho procesu:LPEU/2022/73
Dátum začiatku MPK:28.03.2022
Dátum konca MPK:08.04.2022

LPEU 2022 73_st06158.en22.docxLPEU 2022 73_SK_ACT_part1_v2 (1).docxLPEU 2022 73_Vlastny-material (5).rtfLPEU 2022 73_Predkladacia-sprava (8).docx

Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o predĺženie obdobia uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytnutím určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvody, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH
  Charakteristika prijímaných aktov:

  Smernica o DPH umožňuje ČŠ za účelom boja proti podvodom na voliteľnej báze uplatniť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na kupujúceho (tzv. tuzemský reverse-charge, ďalej len „RCM“) pri domácich transakciách s určitými tovarmi a službami, ktoré sú náchylné na podvod, ako napr. mobilné telefóny, integrované obvody, obilniny, ale aj emisie skleníkových plynov, telekomunikačné služby a pod. Ide o presne uvedené tovary a služby v článku 199a. Okrem toho, ak sa v ČŠ vyskytne náhle podvod na DPH v akomkoľvek inom sektore (s tovarom alebo službou), ako sú tie, čo sú uvedené v článku 199a, a tento členský štát zistí, že ide o masívny podvod, môže cez mechanizmus rýchlej reakcie zaviesť RCM pri splnení podmienok, ktoré sú stanovené v článku 199b smernice o DPH, a následne požiadať o schválenie tejto výnimky podľa článku 395 smernice o DPH.

  Účelom opatrení stanovených v predmetných článkoch je umožniť ČŠ rýchle riešenie situácie s podvodmi typu zmiznutý obchodník, kedy obchodník, ktorý predáva tovar, daň z predaja neodvedie a zmizne.

  Článok 199a bol zavedený do smernice o DPH v roku 2010 a jeho uplatňovanie sa malo skončiť do 30. júna 2015, avšak jeho uplatňovanie bolo prvýkrát predĺžené do konca roku 2018.

  Článok 199b bol zavedený do smernice o DPH v roku 2013 a jeho uplatňovanie malo byť skončené v roku 2018. V roku 2018 došlo k predĺženiu uplatňovania oboch článkov, a to do 30. júna 2022.

  Uplatňovanie týchto článkov je úzko naviazané na zavedenie konečného systému DPH, ktorý má odstrániť uplatňovanie prechodného režimu pre cezhraničné uplatňovanie DPH v rámci EÚ, a v rámci neho, aj uplatňovanie iných režimov, ako je ten štandardný, t.j. uplatnenie dane pri predaji tovaru/dodaní služby dodávateľom na základe čiastkového, postupného odvádzania dane s uplatnením odpočítania dane odberateľom pri nákupe tovaru alebo služby.

  Komisia v súvislosti s uvedením konečného systému predložila návrh smernice DPH, ktorý obsahuje základné prvky pre jednoduchší a voči podvodom odolný konečný systém DPH pre obchodovanie v rámci Únie. V rámci zavádzania tohto konečného systému predložila Komisia v máji 2018 návrh obsahujúci detailné technické ustanovenia na implementáciu konečného systému DPH, o ktorých sa predpokladá, že vstúpia do platnosti 1. júla 2022.

  Konečný systém DPH pre cezhraničné obchodovanie sa navrhuje na rovnakom základe, ako obchodovanie v tuzemsku, t.j. dodávateľ je osobou povinnou platiť daň. Pri stanovenom princípe zdanenia podľa členského štátu určenia, je miestom dodania, a teda aj zdanenia, členský štát, kde skončí preprava alebo odoslanie tovaru. V zmysle navrhovaného spôsobu zdanenia Komisia predpokladá vo svojom návrhu, že takýmto spôsobom sa odstránia cezhraničné podvody, pri ktorých sa zneužívalo oslobodené dodanie tovaru, a preto už nebude potrebné mať výnimky zo systému DPH formou uplatňovania tuzemského RCM.

  Súčasný stav prebiehajúcich rokovaní v Rade však naznačuje, že konečný systém DPH nebude môcť nadobudnúť účinnosť tak, ako bolo navrhované Komisiou, t. j. od 1. júla 2022. Z uvedeného dôvodu je vhodné, aj na základe správy Komisie a vyjadrení ČŠ, ktoré považujú tuzemský RCM za efektívne opatrenie, predĺženie platnosti uvedených ustanovení až do doby, kedy vstúpi do platnosti konečný systém DPH.
Metóda transpozície do práva SR a predpokladaný dátum transpozície:
  Už v súčasnosti má SR transponované určité komodity z článku 199a do svojho národného zákona. Keďže týmto návrhom dochádza len k predĺženiu platnosti uplatňovania článku 199a, a vecne sa na tejto úprave nič nemení, nemení sa ani ustanovenie v zákone o DPH a nie je potrebná transpozícia daného článku do zákona o DPH.
Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladaným návrhom:
  SR už v súčasnosti uplatňuje tuzemský RCM pri vybraných druhoch tovarov zo zoznamu obsiahnutého v článku 199a. Pri zavedení tohto opatrenia došlo v SR k poklesu podvodov vo vybraných oblastiach, čo SR deklarovala aj vo svojej správe pre Komisiu, ktorú predkladala na základe povinnosti vyhodnotiť uplatňovanie tohto opatrenia, na základe článku 199a bod. 3 smernice o DPH.

  Zavedenie RCM pri tovaroch a službách, kde dochádzalo k významným podvodom na DPH, preukázalo ukončenie podvodnej činnosti v tejto oblasti, a preto ide o efektívne opatrenie, keď zlyhávajú konvenčné opatrenia.

  Z uvedeného dôvodu podporujeme predĺženie účinnosti uvedených opatrení.
  Z hľadiska vyjednávania:
  Ministerstvo financií SR súhlasí s predĺžením lehoty na uplatňovanie uvedených ustanovení tak, ako je to navrhnuté. Zároveň je postoj flexibilný aj voči možnej dlhšej dobe uplatňovania, napr. 1 až 2 roky.

  Chápeme, že vzhľadom na časovú naliehavosť je potrebné, aby sa uvedená smernica schválila tak rýchlo, ako je to len možné, pretože inak hrozí, že národne implementované opatrenia nebudú mať právny základ v smernici o DPH.

  Aj z uvedeného dôvodu bude SR podporovať rýchle schválenie smernice.

Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze informačného systému SKDP Baltazár - Diskusia - Legislatívny proces alebo na webe SKDP na Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení) - v tabuľke Legislatíva.

Členovia SKDP môžu zaslať návrhy a podnety metodika@skdp.sk alebo sprava_databaz@skdp.sk najneskôr do 5. apríla 2022.


Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010