Prihlásiť
 
 

FS - otázky a odpovede

Otázka č. 1
Bola som v roku 2018 na víkendovom pobyte v kúpeľnom zariadení, za ktorý som zaplatila 150 eur. Môžem si túto sumu uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018?

Odpoveď:
Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môžete uplatniť v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok, a to iba v prípade, ak ste boli v kúpeľnom zariadení prevádzkovanom na základe povolenia podľa osobitného predpisu. Zoznam takýchto kúpeľných zariadení,  ktorým bolo vydané povolenie na prevádzkovanie,  je zverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.
 

Otázka č. 2
Ako manželia sme uzatvorili v roku 2018 zmluvu o úvere na bývanie. Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na úroky obidvaja spĺňame. Manžel, ktorý je v zmluve uvedený ako dlžník, však nedosiahol v roku 2018 žiadny zdaniteľný príjem. Môžem si ja ako manželka, ktorá som spoludlžníkom, uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky?

Odpoveď:
Nie, nakoľko spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká. Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť manžel ako dlžník, a to prostredníctvom daňového priznania, ktoré manžel podá len z titulu uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky.
 

Otázka č. 3
Provízie  za  sprostredkovanie  obchodu na základe  mandátnej  zmluvy uzavretej podľa   Obchodného zákonníka sú u dlžníka daňovým výdavkom až po zaplatení. Platí rovnaký postup aj u veriteľa, teda zdaniteľným príjmom budú provízie účtované do výnosov  až po ich uhradení dlžníkom ?

Odpoveď:
Všetky provízie účtované do nákladov v nadväznosti na  §17 ods.19 písm. d) zákona o dani sú na strane dlžníka podmienené zaplatením pre účely ich zahrnutia do daňových výdavkov. Na strane veriteľa sú však zdaniteľným príjmom na základe ich zaúčtovania, teda nie sú podmienené úhradou od dlžníka.
 

Otázka č. 4
Obchodná spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra  10. septembra 2018. Podaním daňového priznania za rok 2018 (od dátumu vzniku 10.9.2018 do konca zdaňovacieho obdobia ktorým je kaledárny rok - do 31.12.2018)  nám vyšla daňová povinnosť vo výške 2 820€. Máme povinnosť platiť preddavky na daň? Ak áno v akej výške  a v akých lehotách?

Odpoveď:
Ak výsledná daňová povinnosť za rok 2018 pre účely platenia preddavkov na daň (riadok 1110 tlačiva daňového priznania právnických osôb za rok 2018) vyšla vyššia  ako 2 500 eur má daňovník povinnosť platiť štvrťročné preddavky  na daň vo výške 705 € (2 820/4). Splatnosť preddavkov je v prípade daňovníka vzniknutého v roku 2018 nasledovná : 
•              preddavok za I. štvrťrok  2019 v lehote do 1.4.2019 vo výške 705 eur
•              preddavok za II.  štvrťrok  2019 v lehote do 1.7.2019 vo výške 705 eur
•              preddavok za III.  štvrťrok  2019 v lehote do 30.9.2019 vo výške 705 eur
•              preddavok za IV.  štvrťrok  2019 v lehote do 31.12.2019 vo výške 705 eur
Takto zaplatené preddavky sa započítajú na výslednú daňovú povinnosť za rok 2019.
Obchodná spoločnosť má povinnosť zaplatiť preddavok vo výške 705 eur aj v lehote do 31.3.2020, suma tohto preddavku sa však započítava až na výslednú daňovú povinnosť za rok 2020.
 

Otázka č. 5
Bude môcť podnikateľ pri používaní pokladnice e-kasa klient (ďalej „e-kasa“) zákazníkovi odoslať pokladničný doklad mailom (elektronickou formou)?

Odpoveď:
Pokladničný doklad vyhotovený e-kasa  (on-line registračná pokladnica/virtuálna registračná pokladnica) môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v  elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada ešte pred vytlačením pokladničného dokladu.
 

Otázka č. 6
Ako podnikateľ mám predajné miesto, v rámci ktorého mi vypadáva internet. Ako a kedy môžem zaevidovať tržbu pri e-kase?

Odpoveď:
Ak podnikateľ nebude môcť z dôvodu výpadku dočasného výpadku internetového spojenia zaevidovať tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.
 

Otázka č. 7
Som živnostník a občan s ZŤP, ktorý predáva tovar, som povinný  od 1.7.2019 evidovať tržbu  v e-kase?

Odpoveď:
Ak ako podnikateľ budete aj po 1.7.2019 držiteľom preukazu ŤZP, a teda budete (Vy) prijímať tržbu v hotovosti za predaj tovaru, naďalej, t.j. aj po 1.7.2019  sa na Vás vzťahuje výnimka z povinnosti používania e-kasy.
 

Otázka č. 8
Ak prevádzkujeme viac elektronických registračných pokladníc (ERP) na jednom predajnom mieste. V súvislosti s prechodom na on-line registračnú pokladnicu (ďalej „on-line RP“) žiadosti  o pridelenie kódu on-line RP  sa budú podávať za každú on-line RP samostatne, alebo jednou žiadosťou?

Odpoveď:
Za viac evidovaných ERP na jednom predajnom mieste budete podávať jednu žiadosť o pridelenie kódu on-line RP z osobnej internetovej zóny  zriadenej na webovom sídle finančnej správy.
 

Otázka č. 9
Obchodná spoločnosť (platiteľ DPH) kúpila byt v roku 2012 a pri nákupe si uplatnila odpočet dane, byt prenajímala inej firme a nájom jej  fakturovala s daňou. Obchodná spoločnosť chce v marci 2019  predať tento byt podnikateľovi,  byt má 7 rokov od kolaudácie. Môže platiteľ DPH  predať byt podnikateľovi s DPH?

Odpoveď:
Nie. Od 1.januára 2019 je predaj bytu po 5 rokoch od jeho kolaudácie oslobodený od dane a nie je možné sa rozhodnúť ho zdaniť (§ 38 ods. 8 zákona o DPH). Z dôvodu, že obchodná spoločnosť musí predať byt s oslobodením od dane, v poslednom zdaňovacom období v roku 2019 je potrebné vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH, t. j. vrátiť časť z dane, ktorú si platiteľ DPH  odpočítal pri jeho nákupe.
.

Otázka č. 10
Zahraničná osoba, registrovaná v SR podľa § 6 zákona o DPH, dodáva tovar formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku. Zahraničná osoba dodáva tovar nezdaniteľným osobám a  pri dodaní uvedeného tovaru  je povinná vyhotoviť faktúru v zmysle zákona o DPH, odberatelia nemajú pridelené IČ DPH. Uvádza  zahraničná osoba   tieto dodávky do kontrolného výkazu, keď odberatelia nemajú  pridelené IČ DPH?

Odpoveď:
Áno.  Pri zásielkovom predaji zahraničná osoba v časti A.1. kontrolného výkazu nevyplní kolónku  „Identifikačné číslo pre daň odberateľa“, keďže odberatelia nemajú pridelené IČ DPH.Zdroj: FR SR


© SKDP 2010