Prihlásiť
 
 

Opatrenia v oblasti daní obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie 2023 - 2027

Opatrenia v oblasti daní obsiahnuté v Programovom vylásení vlády SR na obdobie 2023 - 2027:

HOSPODÁRSKA POLITIKA - STABILNÉ A MOTIVUJÚCE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

Strednodobé priority

Vláda si kladie za cieľ stimulovať rozvoj mikro, malého a stredného podnikania, ktoré tvorí majoritnú časť slovenského podnikateľského prostredia, a preto zváži:

- úpravu limitu obratu pre povinnú registráciu platiteľa DPH,
- možnosti úpravy limitu paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov.

FINANČNÁ POLITIKA - ZVÝŠENIE DAŇOVEJ SOLIDARITY

V oblasti zdaňovania vláda zabezpečí horizontálnu spravodlivosť zmenou pomeru medzi zdanením majetku a kapitálu a zdanením príjmov z práce, pričom bude reflektovať vyššie zdanenie negatívnych externalít. V krátkodobom horizonte má vláda zámer uvedené dosiahnuť nasledovnými krokmi.

Vláda navrhne zaviesť bankovú daň s cieľom redistribuovať nadmerné zisky finančných inštitúcií (najmä bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na území Slovenskej republiky) v rámci ekonomiky a zabezpečiť, aby sa spolupodieľali na financovaní základných verejných funkcií štátu. Vláda zároveň vyvinie úsilie na zabránenie prenosu vplyvov zavedenia tohto nástroja na klientov finančných inštitúcií.

Vláda navrhne zaviesť riešenia na zníženie úrokového zaťaženia ľudí s úvermi na bývanie tak, aby prudké zvyšovanie trhových úrokových sadzieb úverov na bývanie existenčne neohrozovalo ich životnú úroveň.

Vláda bude presadzovať zavedenie osobitných finančných nástrojov, ktoré budú reflektovať mimoriadne zisky a nadzisky sektorov, korporácií, právnických alebo fyzických osôb s cieľom vytvoriť zdroje pre financovanie adresných verejných politík.

V oblasti zdanenia príjmov fyzických osôb vláda navrhne zaviesť vyššiu progresivitu úpravou pásiem základu dane bez negatívneho dopadu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a sociálne spravodlivejšie nastaví daňový bonus na dieťa.

V oblasti majetkových daní vláda navrhne zvýšiť zdanenie nehnuteľnosti reflektujúc sociálny štandard obyvateľov bez negatívneho vplyvu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, pričom vlastníkov viacerých nehnuteľností určených na bývanie v prípade druhej a ďalšej takejto nehnuteľnosti zdaní vo väčšom rozsahu.

Zvyšovaním daní z tabaku a liehu bude vláda bojovať s negatívnymi externalitami. V tomto kontexte zváži aj zavedenie dane zo sladených nápojov. Majúc na zreteli udržateľnosť životného prostredia vláda zvýši význam environmentálneho zdaňovania.

Vláda posúdi možnosti na zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu z prevádzkovania hazardných hier aj v záujme pokrytia výdavkov na zabezpečenie spoločenskej kompenzácie negatívnych externalít vyplývajúcich z hrania hazardných hier, zvýši podiel účasti miest a obcí na príjmoch z hazardných hier.

Strednodobé priority

Vláda na základe analýzy aktuálnych trendov v oblasti prevádzkovania hazardných hier v kamenných prevádzkach ako aj na internete zabezpečí vypracovanie novej koncepcie štátnej politiky v oblasti hazardných hier najmä s cieľom reagovať na dynamický rozvoj v oblasti digitálnych technológií, potrebu dôslednejšej ochrany zraniteľných skupín osôb a potrebu zavedenia efektívnych nástrojov pre zamedzenie prístupu k nelegálnemu hazardu z územia Slovenskej republiky.

Vláda preto prehodnotí a posilní zákonné nástroje podporujúce princípy bezpečného a zodpovedného hrania, ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva okrem iného zavedením regulácie reklamných a propagačných aktivít prevádzkovateľov hazardných hier.

ZJEDNODUŠENIE PLATENIA DANÍ A ODVODOV

Krátkodobé priority

Vláda bude kontinuálne pokračovať v modernizácii komunikácie zo strany štátu v oblastí daní a odvodov a posilní ich pro-klientský prístup zjednodušením správy daní a odvodov, napríklad rozšírením portfólia predvyplnených daňových priznaní a znížením času potrebného na splnenie daňových a odvodových povinností. Rovnako podporí vydávanie záväzných stanovísk Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.

Strednodobé priority

Vláda obnoví reformný zámer zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov tak, aby miestom ich výberu bola finančná správa. Jedným zo základných predpokladov tejto reformy je zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov.

Za účelom zlepšenia peňažných tokov, rozvoja podnikateľskej činnosti spoľahlivých hospodárskych subjektov a zvýšenia atraktivity Slovenska pre realizáciu dovozov tovaru z tretích krajín, vláda zváži zavedenie samozdanenia pri dovoze tovaru do tuzemska.

ZEFEKTÍVNENIE BOJA PROTI DAŇOVÝM A COLNÝM ÚNIKOM

Krátkodobé priority

Vláda eliminuje legislatívne medzery umožňujúce agresívne daňové plánovanie a podporujúce škodlivé daňové praktiky.

Vláda sa zameria na čo najefektívnejšie využitie existujúcich a prijímanie nových opatrení s cieľom dosiahnuť minimalizáciu počtu a objemu daňových únikov a zníženie daňovej medzery. Za týmto účelom bude okrem využitia represívnych opatrení uplatňovať v čo najväčšej miere aj preventívne nástroje.

Vláda bude vplývať na čo najúčinnejšie uplatňovanie procesov riadenia rizík vo finančnej správe vo vzťahu k plneniu jej úloh.

Strednodobé priority

S cieľom zefektívnenia odhaľovania rizikových transakcii a subjektov, eliminácie vzniku potencionálnych daňových nedoplatkov a nezákonnej daňovej optimalizácie, pri súčasnom využití moderných trendov digitalizácie prospievajúcich k zníženiu administratívnej záťaže vláda vyvinie snahu zaviesť povinnú elektronickú fakturáciu a online oznamovanie údajov z nej finančnej správe.


Zdroj: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2023 - 2027

Programove vyhlasenie vlady SR.pdfProgramove vyhlasenie vlady SR.pdf


© SKDP 2010