Prihlásiť
 
 
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku.

Našim cieľom je podporovať všetkých členov komory v ich profesii a poskytovať im pravidelné odborné vzdelávanie počas celej kariéry. Podieľame sa na príprave legislatívy a snažíme sa ovplyvniť jej výslednú podobu. Chceme, aby daňové zákony boli jednoduché, spravodlivé a zlepšovali podnikateľské prostredie. Pri svojej činnosti dbáme na otvorenosť a dostatočné informovanie širokej verejnosti o daňovej problematike a stanoviskách SKDP.

Vznik SKDP a členstvo v nej

Slovenská komora daňových poradcov vznikla v roku 1992 zákonom č. 78/1992 Zb. V tomto roku začalo pôsobiť prvých 88 daňových poradcov. Každoročne sa k nám pripojí niekoľko nových členov. Daňovým poradcom sa môže stať iba vyštudovaný právnik alebo ekonóm. Podmienkou je 5-ročná odborná prax a absolvovanie náročnej skúšky. V skúškach uspeje približne 20% uchádzačov. Ak chcú získať platnú licenciu daňového poradcu a legálne poskytovať daňové poradenstvo, musia sa stať členom SKDP. Každý člen komory je povinne poistený proti spôsobenej škode. Teraz je v zozname daňových poradcov 784 fyzických osôb a 136 právnických osôb.

Sídlo SKDP

Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava
IČO: 17 060 273
IBAN: SK25 0900 0000 0004 2345 9067
e-mail: podatelna@skdp.sk
Facebook: https://www.facebook.com/SKDP.sk/

Medzinárodná spolupráca

Slovenská komora je členom medzinárodnej Európskej daňovej konfederácie (CFE - Confederation Fiscale Europeenne), ktorá združuje národné organizácie (komory). Č lenovia Slovenskej komory daňových poradcov pracujú aj vo výboroch CFE. S kolegami z ďalších európskych krajín si vymieňame informácie o daňovej legislatíve, chránime záujmy daňových poradcov, komunikujeme s politikmi na európskej úrovni a ponúkame im náš pohľad z praxe.

Intenzívne spolupracujeme s niektorými zahraničnými komorami, najmä s Českou a Rakúskou komorou.


© SKDP 2010