Prihlásiť
 
 

FS - nové informácie

Informácie k novelám

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 30. januára 2019 schválila zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ktorý v článku V. s účinnosťou od 1. marca 2019 mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov. čítaj viac...

Pozn.: Zákon o dani z príjmov v znení zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov nájdete v databáze Daňové právo.

Informácia k zákonu č. 368/2018 Z. z. a k zákonu č. 9/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 04.12.2018 schválila zákon č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o ERP“). Článkom I novely zákona o ERP sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. čítaj viac...


Metodický pokyn v súvislosti s prechodom na online registračné pokladnice

Metodický pokyn k odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa podľa § 3a zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
Tento metodický pokyn sa zaoberá povinnosťami podnikateľov, ktorí budú používať on-line registračnú pokladnicu na predajných miestach, ktoré nie sú pokryté internetovým signálom a postupom orgánov finančnej správy v konaní o odklade zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa podľa § 3a zákona. čítaj viac...


Informácie k poukázaniu podielu zaplatenej dane

Informácia k poskytovaniu podielu zaplatenej dane právnickou osobou v roku 2019 z daňovej povinnosti za rok 2018 podľa § 50 zákona o dani z príjmov
Daňovník, ktorý je právnickou osobou je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2% za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. čítaj viac... 

Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2018, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
Fyzická osoba môže poukázať v roku 2019 podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2018 (do výšky 2 % alebo 3 % dane) neziskovej organizácii, ktorú vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou Slovenskej republiky (zoznam Notárskej komory SR rok registrácie 2018/rok príjmu 2019). Podiel do výšky 3 % dane môže poukázať iba tá fyzická osoba, ktorá v roku 2018 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. čítaj viac...

Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane za rok 2018 u fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018
Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, a ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % vybranej neziskovej organizácii, je povinná 
1. vyplniť v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A, alebo v XII. oddiele daňového priznania typu B (ďalej len „vyhlásenie“), 
2.
zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok; pri bezhotovostných prevodoch z bankového účtu sa za deň platby považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňovníka. čítaj viac...


Informácia z oblasti DPH

Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 01.01.2019


Zdroj: FR SR© SKDP 2010