Prihlásiť
 
 

Nové informácie na FR SR

V databáze usmernenia a pokyny pribudli nasledovné informácie

Informácia o vydaní opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352,ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 1. januára 2018. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 352/2017 Z. z.  čítaj viac...

Informácia o zmene uplatňovania systému všeobecných colných preferencií voči Ukrajine
Finančné riaditeľstvo SR oznamuje dovozcom tovaru zo zvýhodnených krajín podľa všeobecného systému preferencii uvedených v prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (ďalej len „nariadenie č. 978/2012“), že z predmetnej prílohy sa vypúšťa Ukrajina s platnosťou od 01.01.2018 a to zmenou uskutočnenou delegovaným nariadením Komisie č. 2017/217. čítaj viac...

Informácia o aktuálnych podmienkach pri prepúšťaní vybraných druhov ovocia a zeleniny do colného režimu voľný obeh
Finančné riaditeľstvo SR oznamuje dovozcom vybraných druhov ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahuje systém vstupných cien a jednotkové ceny, aktuálne podmienky pri prepúšťaní do colného režimu voľný obeh. Článok 137 (ustanovenia základu pre vstupné ceny) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, bol z predmetného nariadenia vypustený. Aktuálne ustanovenia základu pre vstupné ceny ako aj podmienky pri prepúšťaní dotknutého tovaru do colného režimu voľný obeh sú ustanovené v článku 75 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ)č. 2017/891, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 (ďalej len „nariadenie 2017/891“). čítaj viac...

© SKDP 2010