Prihlásiť
 
 

Stretnutie s ministrom spravodlivosti

30. januára si zástupcovia SKDP (Miriam Galandová, Branislav Kováč a Adriana Horváthová) na stretnutí s Ministrom spravodlivosti a prešli otázky vzájomnej možnej spolupráce. Vyjadrili sme želanie, aby pri úpravách rôznych právnych inštitútov a procesov, bol braný ohľad aj na daňovo-odvodové hľadisko, nakoľko v opačnom prípade sa daná právna úprava stane pre adresátov nezaujímavou a nedosiahne sa sledovaný cieľ.
V tomto kontexte sme boli požiadaní o prezentovanie daňového pohľadu na pripravovanú úpravu týkajúcu sa súkromnoprávnych nadácií, nakoľko v tomto prípade je daňové hľadisko mimoriadne dôležité a navrhnuté bude priamo spolu s návrhom zákona.
Otvorili sme aj otázku zastupovania daňovými poradcami na súdoch prvého stupňa, tu sa nám však nepodarilo nájsť spoločné riešenie, ktoré by bolo možné v rámci časového rámca do nadchádzajúcich volieb, realizovať. Prínosom by však bola spolupráca s justičnou akadémiou, v rámci ktorej sa plánuje v blízkej dobe vzdelávanie sudcov aj v oblasti daní a odvodov, nakoľko aktuálne sú v procese kreovania nižšie stupne správnych súdov. Práve v rámci nich je snaha o špecializáciu na finančné spory.


© SKDP 2010