Prihlásiť
 
 

Otázky a odpovede k uplatňovaniu zákona o dani z poistenia

Otázky a odpovede k uplatňovaniu zákona o dani z poistenia

Daň z poistenia je upravená v článku I zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z poistenia“), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2019. Cieľom zavedenia dane z poistenia je nahradenie 8 %-ného odvodu z prijatej časti poistného z neživotného poistenia podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Daň z poistenia je novou nepriamou daňou a jej predmetom je poistenie v odvetviach neživotného poistenia (príloha č. 1 zákona o dani z poistenia), ak je poistné riziko umiestnené v tuzemsku (§ 3 ods. 2 písm. a) až d) zákona o dani z poistenia).
Platiteľom dane z poistenia (ďalej len „platiteľ“), t.j. osobou povinnou platiť daň z poistenia je:

Poisťovateľ (poisťovňa so sídlom v tuzemsku; poisťovňa z iného členského štátu; pobočka zahraničnej poisťovne z tretieho štátu; Slovenská kancelária poisťovateľov; Exportno – importná banka slovenskej republiky tzv. Eximbanka), 
Poistník, ak zaplatil poistné zahraničnej poisťovni – t.j. poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku zriadenú pobočku; ak poistník preúčtuje poistné právnickej osobe (napr. dcérskej spoločnosti), potom je platiteľom v rozsahu poistného, ktoré tejto osobe nepreúčtuje (ďalej len „poistník“).
Právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, a to v rozsahu, v akom sú jej preúčtované náklady poistenia vzťahujúce sa na poistné riziko umiestnené v tuzemsku (ďalej len „právnická osoba“).

Z dôvodu, aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu (t.j. aplikácia dane z poistenia i osobitného odvodu) je uplatňovanie dane z poistenia ako aj odvodu upravené v prechodných ustanoveniach (§ 13 čl. I a § 205a čl. VI zákona o dani z poistenia).
čítaj viac...
© SKDP 2010