Prihlásiť
 
 

Zverejnenenie Predbežnej informácie k novele vyhlášky týkajúcej sa preverovania finančných účtov finančnými inštitúciami

Návrh Vyhlášky MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MF SR č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami v znení neskorších predpisov

Pripravovovaná novela je súčasťou transpozície smernice Rady (EÚ) 2023/2226 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (tzv. smernica DAC8) a nadväzuje na pripravovaný návrh novely zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PI/2024/59), dohodnutý globálny rámec pre automatickú výmenu informácií o kryptoaktívach (tzv. CARF) a revidovaný spoločný štandard na oznamovanie informácií o finančných účtoch (CRS), ktoré prijala OECD v priebehu roka 2023.

V súlade so smernicou DAC8 a globálnym rámcom novelou sa majú upraviť požiadavky na oznamovanie a preverovanie informácií o kryptoaktívach, postupy preverovania pre používateľov kryptoaktív, ktorí sú fyzickými osobami a subjektmi, a požiadavky na platnosť čestných vyhlásení.

Typ materiálu:Predbežná informácia
Súvisiaci proces:Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:MF/008670/2024-724
Podnet:Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2023/2226 zo 17. októbra 2023
ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (tzv. smernica DAC8)
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:03.07.2024
Číslo legislatívneho procesu:PI/2024/157
Dátum začiatku PK:03.07.2024
Dátum konca PK:26.07.2024

PI 2024 157_predbezna-informacia_transpozicia-DAC8_vyhlaska.docxPI 2024 157_predbezna-informacia_transpozicia-DAC8_vyhlaska.docx
Členovia SKDP môžu poslať podnety a námety k pripravovanému legislatívnemu návrhu na metodika@skdp.sk do 23. júla 2024.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010