Prihlásiť
 
 

Gestorský finančný výbor odobril návrh štátneho rozpočtu na budúci rok

Novela zákona o dani z príjmov prináša viaceré zmeny. Jednou zo zásadných je úprava podmienok zdaňovania fyzických osôb. Spresní sa kritérium bydliska. Po novom má fyzická osoba na území Slovenska bydlisko, ak sú splnené dve podmienky, ktoré sa zosúladili s medzinárodnou praxou a zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia. Má mať možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a zároveň musí byť zrejmý zámer takejto osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať. Ďalej sa upraví aj odpisovanie budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť. Novela má zaviesť aj odpočítateľnú položku od základu dane pre pracujúcich ľudí, ktorí absolvujú kúpeľný pobyt. Právna norma má zabezpečiť aj oslobodenie príjmov z reklamy do 20.000 eur od platenia daní. Toto oslobodenie sa má týkať napríklad občianskych združení, neinvestičných fondov či neziskových organizácií, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby. Viac v prílohe: v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 651).
   

 Parlament prerokuje aj novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú v priloženej spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 703).

Prílohy : Spoločná správa VFR  tlač 651.rtfSpoločná správa VFR tlač 651.rtfSpoločná správa VFR  tlač 703.rtfSpoločná správa VFR tlač 703.rtf

ZDROJ: portál NR SR


© SKDP 2010