Prihlásiť
 
 

Zverejnenie poslaneckej novely zákona o miestnych daniach v MPK

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 936)

Ciele navrhovanej úpravy:

- vytvoriť obciam, ktoré sú správcom dane z nehnuteľností, legislatívny rámec s možnosťou vyrubiť vyššiu daň z nehnuteľností na stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú závadnými stavbami ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb. Upravuje sa koeficient (násobok) ročnej sadzby dane, ktorého hodnotu až do výšky 10, budú môcť určiť mestá a obce vo všeobecne záväznom nariadení a ktorý ovplyvní výpočet výšky dane z tzv. schátraných stavieb. Súčasne sa navrhuje, že zvýšenú daň z tzv. schátraných stavieb bude možné vyrubiť až v prípade, že vlastník stavby bol na zámer uplatniť na jeho nehnuteľnosť koeficient najmenej dvakrát vyzvaný;

- formulačné spresnenie zákona za účelom odstránenia výkladových nejasností: doplnenie slova „daňovníka“ v § 39, a to za slová „60 prenocovaní“. Cieľom tejto zmeny je zvýšenie právnej istoty pri aplikácii základu dane za ubytovanie, nakoľko gramatický výklad textu doplnený novelou zákona č. 470/2021 Z. z. môže zneistiť platiteľov dane, že strop základu dane (60 prenocovaní v kalendárnom roku) sa týka ich a nie daňovníka.

Navrhovaná účinnosť: 1. júna 2022

Medzirezortné pripomienkové konanie - legislatívny proces LP/2022/183

Typ materiálu:Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/008070/2022-726
Podnet:§ 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:05.04.2022
Číslo legislatívneho procesu:LP/2022/183
Dátum začiatku MPK:04.04.2022
Dátum konca MPK:12.04.2022
LP 2022 183_0936_dovodova_osobitna.docxLP 2022 183_0936_dovodova_osobitna.docxLP 2022 183_0936_dovodova_vseobecna (1).docxLP 2022 183_0936_dovodova_vseobecna (1).docxLP 2022 183_0936_vlastny_material.docxLP 2022 183_0936_vlastny_material.docxLP 2022 183_Predkladacia sprava (55).docxLP 2022 183_Predkladacia sprava (55).docx

Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze IS SKDP Baltazár - Diskusia - Legislatívny proces alebo na webe SKDP na Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení) - v tabuľke Legislatíva.

Členovia SKDP môžu poslať návrhy a podnety k návrhu na metodika@skdp.sk najneskôr do 8. apríla 2022 (piatok).Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010