Prihlásiť
 
 

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o účtovníctve

Predbežná informácia k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - PI/2023/36

Cieľom pripravovaného návrhu, ktorým sa má transponovať smernica (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (tzv. CSRD smernica), je zlepšenie kvality, porovnateľnosti a spoľahlivosti informácií zverejňovaných vo výročnej správe vybraných účtovných jednotiek (veľké účtovné jednotky, účtovné jednotky, ktorých cenné papiere boli prijaté na regulovaný trh EÚ okrem mikro účtovných jednotiek) týkajúcich sa ich vplyvu najmä na environmentálnu oblasť, sociálnu oblasť a oblasť riadenia a správy (informácie o udržateľnosti).

V zákone o účtovníctve sa majú zaviesť najmä požiadavky na uvádzanie informácií v súlade s európskymi štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti (ESRS), používanie jednotného elektronického formátu a externé uistenie týchto informácií nezávislou stranou (štatutárnymi audítormi, audítorskými spoločnosťami).

Na účely zabezpečenia poskytovania uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti štatutárnymi audítormi resp. audítorskými spoločnosťami bude potrebné upraviť aj ustanovenia zákona o štatutárnom audite.

Zároveň v nadväznosti na rozšírenie zodpovednosti štatutárneho orgánu o oblasť vykazovania informácií o udržateľnosti bude potrebné upraviť aj príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Typ materiálu:Predbežná informácia
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:MF/006450/2023-74
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2023
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:30.01.2023
Číslo legislatívneho procesu:PI/2023/36
Dátum začiatku PK:30.01.2023
Dátum konca PK:10.02.2023

LP 2023 36_Predbezna_informacia_novela (2).docxLP 2023 36_Predbezna_informacia_novela (2).docx

Členovia SKDP môžu zasielať návrhy a námety na koncepčné zmeny a doplnenia zákona na sprava_databaz@skdp.sk do stredy 8. februára 2023.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010