Prihlásiť
 
 

TS: Napínavo prijatá novela zákona o DPH
Tlačová správa SKDP

Napínavo prijatá novela zákona o DPH


Bratislava, 12. decembra 2022

Národná rada SR po viacerých odkladoch nakoniec schválila novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Nová legislatíva prinesie pre daňovníkov viacero zmien, ktoré sú z pohľadu účinnosti rozdelené do dvoch častí.

Prvá časť zmien s účinnosťou od 1. januára 2023 má znížiť administratívnu záťaž, odstrániť nedostatky a zároveň uľahčiť výkon niektorých súčasných ustanovení v praxi. V rámci tohto balíka sa zruší povinná registrácia vybraných skupín zdaniteľných osôb, ktoré vykonávajú výhradne činnosti oslobodené od dane ako napríklad poisťovacie služby, finančné služby či dodanie a nájom nehnuteľností. „Podľa súčasnej legislatívy ak daňovník prekročí za posledných 12 mesiacov obrat 49 790 eur a viac, vzniká mu povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH,“ vysvetľuje Eva Fričová zo Slovenskej komory daňových poradcov. Tieto vybrané skupiny sa budú môcť dobrovoľne rozhodnúť, či sa po presiahnutí obratu zaregistrujú ako platcovia DPH alebo nezaregistrujú.

Ďalšou zmenou je oprava odpočítanej dane pri neuhradení záväzku. Odberateľ by mal mať po novom povinnosť vykonať opravu odpočítanej dane z nakúpených tovarov a služieb, z nákupu ktorých bola daň odpočítaná, ak sčasti alebo úplne neuhradí záväzok do 100 dní po jeho splatnosti. V praxi však pri tomto ustanovení môže vzniknúť viacero problémov. „Pri sledovaní všetkých dodávateľských faktúr môže vzniknúť nielen veľká administratívna záťaž, ale v súvislosti so systematizáciou celého procesu taktiež aj dodatočné náklady,“ upozorňuje daňová poradkyňa Eva Fričová.

V súvislosti s opravou odpočítanej dane pri neuhradení záväzku do 100 dní od jeho splatnosti má novela zároveň zvýhodniť podmienky vzniku nevymožiteľnej pohľadávky u dodávateľa. Súčasný limit pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky je 300 eur a 12 mesiacov od splatnosti. Po novom by sa pohľadávky mali deliť na dve skupiny, a to do 1000 eur a nad 1000 eur, pričom pri pohľadávkach do 1000 eur sa lehota z 12 mesiacov skráti na 150 dní. Aby pohľadávka do 1000 eur bola uznaná ako nevymožiteľná bude stačiť, aby dodávateľ preukázal, že vykonal akýkoľvek úkon na to, aby získal úhradu pohľadávky. Pri pohľadávkach nad 1000 eur bude musieť dodávateľ preukázať, že sa o úhradu domáhal žalobou na súde, alebo je vymáhaná v exekučnom konaní. „Vnímam pozitívne, že nová úprava počíta s časovým limitom 150 dní od lehoty splatnosti, ako aj to, že sa zvýšil limit malých pohľadávok z 300 na 1000 eur,“ hovorí Eva Fričová zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Výraznou zmenou je tiež schválenie pozmeňovacieho návrhu, ktorým sa zníži sadzba DPH na 10 percent na podporu cestovného ruchu a gastrosektora v období od 1. januára 2023 do 31. marca 2023. Toto opatrenie sa týka reštauračných a stravovacích služieb, prepravy osôb lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, ale tiež sa uplatní na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení či na vstupné do umelých kúpalísk. „Keďže dochádza k rozšíreniu okruhu služieb, ktoré budú podliehať zníženej sadzbe DPH vo výške 10 percent, podnikatelia by si mali preveriť, či služby, ktoré poskytujú, budú predmetom zníženej sadzby dane, a primerane si nastaviť systém e-kasa resp. fakturačné systémy. Toto je predovšetkým dôležité pre oblasť gastrosektora, kde je potrebné, aby poskytované reštauračné a stravovacie služby spĺňali vymedzenie podľa vykonávacieho nariadenia Rady č. 282/2011,“ dáva do pozornosti daňová poradkyňa Eva Fričová.

V rámci druhej časti, ktorá má účinnosť od 1. januára 2024, sa majú do našej legislatívy implementovať ustanovenia z európskej smernice Rady EÚ, ktorá zavádza povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb a súčasne bližšie definuje niektoré pojmy.

O SKDP
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Jej cieľom je podporovať všetkých členov komory v ich profesii a poskytovať im pravidelné odborné vzdelávanie počas celej kariéry. Podieľa sa na príprave legislatívy a snaží sa ovplyvniť jej výslednú podobu. Slovenská komora je členom medzinárodnej Európskej daňovej konfederácie (CFE - Confederation Fiscale Europeenne), ktorá združuje národné organizácie (komory).


V prípade otázok kontaktujte:

                Slovenská komora daňových poradcov
                JUDr. Adriana Horváthová, tajomník
                email: tlacove@skdp.sk, tel: +421 908 169 879
                Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

  Aké zmeny prinesie novela zákona o dani z pridanej hodnoty - FinReport.sk

  © SKDP 2010