Prihlásiť
 
 


Metodické dni k DPH

Aj tento rok pre Vás pripravujeme Metodické dni k DPH. Veríme, že pripravený program bude pre Vás zaujímavý a že sa ich radi zúčastníte v termíne 12.- 13. júna 2017 na Táloch.

Všetky podrobné informácie zverejníme čoskoro na stránke akademiadp.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť

Posledné dni a miesta pre prihlásenie sa na Slovensko-českú konferenciu

Vážení členovia SKDP, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa v prípade záujmu o konferenciu prihlásili najneskôr do 27.4. Po tomto termíne bude cena za konferenciu zvýšená a bude umožnené zúčastniť sa na konferencii aj nečlenom SKDP, ktorí prejavili záujem o tému konferencie a o účasť na nej.

Uzávierka prihlášok: 27.4.2017

Termín a miesto konania: 11.- 12. mája, Bratislava

Aktuality

Naučte sa pracovať v máji s ASPI (bezplatný cyklus webinárov)

Marian Kovac, 28.04.2017

Cyklus webinárov rozdelený na dve úrovne, v závislosti od zvládnutia práce s právnym systémom. Je určený pre daňových poradcov, asistentov daňových poradcov - členov SKDP. Začíname už 04.05. 2017 ...

Oznam o začatí medzirezortného pripomienkového konania

Lucia Mihokova, 28.04.2017

Dňa 28.04.2017 bolo uverejnené oznámenie o začatí medzirezortného pripomienkového konania k materiálu: Vyhláška MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 538/2017 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu.

Séria seminárov k problematike zákona o registri partnerov verejného sektora

Petra Bodnarova, 28.04.2017

Bude Vám partner verejnej správy partnerom? Akú dobrú dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby máte? Je spôsob konania štatutárneho orgánu opisom riadiacej štruktúry partnera verejného sektora? Viete, že podanie na registrový súd môže byť neurčité, ak neuvediete súpisné číslo v adrese? Odpovede na tieto a iné otázky získate na sérií seminárov venovaných problematike zákona o registri partnerov verejného sektora.

Návrh Akčného plánu boja proti daňovým podvodom 2017 – 2018

Maria Molnarova, 27.04.2017

Ministerstvo financií SR spolu s Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom vnútra SR predkložilo dňa 26. apríla 2017 na rokovanie vlády SR návrh Akčného plánu boja proti daňovým podvodom 2017 – 2018 (ďalej len „Akčný plán“). Predkladaný materiál obsahuje 21 nových opatrení, ktoré reagujú na potreby aplikačnej praxe a ich cieľom je eliminácia nových foriem daňových podvodov.

Oznam o začatí medzirezortného pripomienkového konania

Maria Molnarova, 27.04.2017

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017.

Výber z galérií

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SKDP 2010