Eva BALOGOVÁ , Ing.

Licence number

257/94

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- daň za psa; Miestne dane- daň za užívanie verejného priestranstva; Miestne dane- daň za ubytovanie; Miestne dane- daň za predajné automaty; Miestne dane- daň za nevýherné hracie stroje; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Úverové zmluvy a dokumentácia

Office address

Bojná 329, 956 01 Bojná Tel.: 038/5373 442, Fax: 038/537 3442, Mobil: 0910 957 525, Email: balogova@wircom.sk