Pavol LUKÁČIK , Mgr.

Licence number

981/2011

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- daň za psa; Miestne dane- daň za užívanie verejného priestranstva; Miestne dane- daň za ubytovanie; Miestne dane- daň za predajné automaty; Miestne dane- daň za nevýherné hracie stroje; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Štefánikova 19, 811 05 Bratislava Mobil: 0903 951 432, Email: pavol.lukacik@gmail.com, pavol.lukacik@lukacikpartners.sk, WWW: www.lukacikpartners.sk