TAX Ugróczy s.r.o.

Licence number

208/2019

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- daň za psa; Miestne dane- daň za užívanie verejného priestranstva; Miestne dane- daň za ubytovanie; Miestne dane- daň za predajné automaty; Miestne dane- daň za nevýherné hracie stroje; Mieste dane- ostatné; Daňové spory

Language skills

Angličtina

Office address

Gorkého 216/16, 971 01 Prievidza Mobil: 0907 182 000, Email: sonaugroczy@gmail.com