Prihlásiť
 
 Aktuality

Klubové stretnutie org. dňa 13.5.2024 - Premlčanie pohľadávok v daňovom práve a v práve sociálneho zabezpečenia

Asistent SKDP, 19.04.2024

ážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s JUDr. Ivanom Rumanom (sudca NS SR)

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o DPH

Metodika SKDP, 16.04.2024

MF SR dnes zverejnilo na pripomienkovanie Predbežnú informáciu k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Cieľom pripravovanej právnej úpravy je s ohľadom na zefektívnenie boja proti daňovým a colným únikom, minimalizáciu ich počtu a objemu a zníženie daňovej medzery, prijatie špecifických opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane, opráv a úprav. Ide najmä o rozšírenie prípadov s povinnosťou opravy odpočítanej dane, spresnenie legálnej definície pojmu „investičný majetok“ a mechanizmus úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku. Termin na zaslanie podnetov a vyjadrení: 9. mája 2024.

Povinnosti pre dovozcov k zavedeniu uhlíkového cla

Tajomnik SKDP, 15.04.2024

BRATISLAVA – 12.04.2024: Do 30. apríla majú dovozcovia povinnos· predloži· správu obsahujúcu informácie za obdobie skon·eného štvr·roka (január až marec 2024) na tovar podliehajúci uhlíkovému clu. Vyplýva to z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ z mája 2023, ktorým sa zria·uje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach. Finan·ná správa v týchto d·och upozor·uje da·ové subjekty, ktorých sa to týka, na túto povinnos·.

Prvé ohlásené konsolidačné opatrenia v oblasti daní

Metodika SKDP, 10.04.2024

Prvé dve avizované konsolidačné opatrenia v oblasti daní majú byť účinné od 1. januára 2025. Ide o zavedenie spotrebnej dane na e-cigarety s obsahom nikotínu, nikotínové vrecúška a ostatné nikotínové výrobky a zavedenie dane zo sladených nealkoholických nápojov a sladidiel. Návrhy majú byť schvaľované v riadnom legislatívnom procese vrátane medzirezortného pripomienkovania.

Zdaňovanie cenných papierov

Tajomnik SKDP, 03.04.2024

27. februára 2024 sa uskutočnilo školenie k zdaňovaniu príjmov z cenných papierov so skúsenými lektormi z MF SR Miroslavou Brnovou, ktorá sa v prvej časti venovala najmä zdaňovaniu príjmov z cenných papierov u fyzických osôb a Petrom Honiačkom, ktorý sa zameral na zdaňovanie operácií s cennými papiermi u právnických osôb.


© SKDP 2010