Prihlásiť
 
 


Aktuality

Oznámenie pre poskytovateľov služieb prepravy a ubytovania sprostredkovaných prostredníctvom digitálnej platformy

Sprava_databaz, 22.02.2018

Od 1.1.2018 sa novým spôsobom upravujú povinnosti daňovníkov poskytujúcich v Slovenskej republike služby prepravy a ubytovania a prepravy. Tí daňovníci, ktorí využívajú na sprostredkovanie predaja svojich služieb zahraničné digitálne platformy, sú povinní zrážať daň z platieb za sprostredkovanie plateným zahraničným operátorom digitálnej platformy, ak si tieto platby uplatňujú ako daňový náklad. Daň sa zrazí vo výške 19% alebo vo výške 35%, ak sú prijímateľom platby daňovníci z nezmluvných štátov (§2x Zákona o dani z príjmov). Zrážkovú daň je potrebné odviesť správcovi dane do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vykonaná platba. Prvýkrát táto povinnosť vznikne 15. februára 2018.

Prehľad informácií - FR SR

Sprava_databaz, 22.02.2018

Finančná správa opäť dopĺňala informácie k registrácii a autorizácii pomocou eID a prostredníctvom portálu finančnej správy. Nové usmernenie bolo vydané k uplatňovaniu oslobodenia od dane služieb vzťahujúcich sa na dovážaný tovar podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH. Okrem toho bol vydaný pokyn k miestnym daniam a poplatkom súvisiaci s § 77 tohto zákona.

FR SR - Súhrn zmien v nových vzoroch tlačív

Sprava_databaz, 22.02.2018

Finančná správa SR pripravila sumarizáciu zmien v predpísaných daňových tlačivách. Medzi nové patria tlačivá k dani z príjmov FO a PO ako aj k dani z pridanej hodnoty.

FR SR - Otázky a odpovede

Sprava_databaz, 16.02.2018

Finančná správa odpovedala na otázky, medzi otázkami nájdete odpovede aj k novelizovanému § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, tiež odpovede v súvislosti osobitnou úpravou zdaňovania služieb cestovného ruchu a iné.

Informácia k výnimke z povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pri evidencii tržieb fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím

Sprava_databaz, 15.02.2018

Novelou zákona o ERP platnej od 1. januára 2018, došlo k úprave ustanovení týkajúcich sa výnimky podnikateľov s ŤZP. Úprava výnimky sa týka tých podnikateľov s ŤZP, ktorí predaj tovaru alebo poskytovanie vymedzenej služby vykonávajú prostredníctvom zamestnancov resp. inou fyzickou osobou (manželkou, deťmi a pod.), v prípade že táto osoba nie je držiteľom preukazu ŤZP nevzťahuje sa na neho predmetná výnimka. Podnikateľ s ŤZP je povinný uplatňovať postup výnimky podľa novely zákona o ERP najneskôr od 1.4.2018. To znamená, že ak za podnikateľa prijíma tržbu v hotovosti zamestnanec (iná osoba), ktorý nie je držiteľom preukazu ŤZP, tak od 1.4.2018 je povinný takýto podnikateľ evidovať tržby do ERP/VRP. 


© SKDP 2010