Prihlásiť
 
 
Aktuality

Novely zákonov o spotrebných daniach na rokovaní vlády

Metodika SKDP, 30.09.2020

Na dnešnom rokovaní vlády SR 30. septembra 2020 budú schvaľované: návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, návrh novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Návrh nového zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach na rokovaní vlády

Metodika SKDP, 30.09.2020

Ministerstvo spravodlivosti predložilo na rokovanie vlády návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach za účelom prijatia opatrení na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou Covid 19. Zavádza sa inštitút právnej úpravy dočasnej ochrany a mení právna úprava tzv. malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Menia sa a dopĺňajú zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov a zákon o správe daní (daňový poriadok). Účinnosť od 1. januára 2021.

Novela Lex Korona zákona č. 67/2020 Z. z. zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 29.09.2020

Dnes bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Účinnosť 29. septembra 2020.

Novela Lex Korona zákona č. 67/2020 Z. z. schválená v parlamente

Metodika SKDP, 24.09.2020

NR SR včera schválila v skrátenom legislatívnom konaní vládnu novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Účinnosť 29. septembra 2020.

Klubové stretnutia s Ing. Danou Slivkovou, PhD.

Asistent SKDP, 22.09.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár s Ing. Danou Slivkovou, PhD. z FS SR


© SKDP 2010