Prihlásiť
 
 


Aktuality

Deň daňovej slobody v Košiciach

Tajomnik, 25.05.2018

Po minuloročnom pozitívnom ohlase "0-tého" spoločného podujatia ku Dňa daňovej slobody, ktorý bol 6.júna.2017, organizovaného RK SKDP KE v spolupráci s Ekonomickoufakultou Technidkou univerzitou Košice organizujeme toto podujatie aj v tomto roku.

Návrh zákona o dani z digitálnych služieb

Metodika, 25.05.2018

Dnes 25. mája 2018 začína pripomienkové konanie predbežnej informácie k pripravovanému návrhu nového zákona o dani z digitálnych služieb, ktorej majú podliehať výnosy z poskytovania digitálnych služieb, za ktoré sa budú považovať predaj on-line reklamného priestoru, sprostredkovateľské služby a predaj dát používateľov, ak tieto služby boli dodané nerezidentom. Termín na pripomienkovanie do 7. júna 2018.

FR SR - nová informácia k nepriamej novele zákona o dani z príjmov

Sprava_databaz, 24.05.2018

Finančná správa SR dnes v súvislosti s novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vydala informáciu o legislatívnej úprave v oblasti vedia účtovníctva registrovaného sociálneho podniku. Táto úprava súvisí so zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť novely zákona o dani z príjmov je od 1. januára 2019.

Schválený zákon proti byrokracii

Metodika, 23.05.2018

Dňa 15. mája 2018 NR SR schválila návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Zákon oslobodzuje FO a PO od povinnosti predkladať orgánom verejnej moci najčastejšie požadované výpisy z registrov v listinnej podobe na základe tzv. princípu "jedenkrát a dosť" (výpis z listu vlastníctva, výpis z OR, výpis zo živnostenského registra, výpisy a odpisy z registra trestov). Zákon novelizuje ustanovenia zákona o správe daní (daňový poriadok) a ustanovenia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Návrh na zmenu smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky (SMEs)

Metodika, 22.05.2018

Ministerstvo financií SR predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky (MSP). Cieľom návrhu je zníženie administratívnej záťaže a podpora rozvoja MSP. Termín na pripomienkovanie do 1. júna 2018.


© SKDP 2010