Prihlásiť
 
 Aktuality

Klubové stretnutie org. dňa 21.3.2024 - Základ (základy) dane a daň z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p.

Asistent SKDP, 28.02.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Ing. Valériou Jarinkovičovou (odborníčka na dane)

Klubové stretnutie org. dňa 26.3.2024 - Úroky z omeškania z nadmerného odpočtu vývoj a aktuálny stav

Asistent SKDP, 28.02.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s JUDr. Ivanom Rumanom (sudca NS SR)

Návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív

Metodika SKDP, 26.02.2024

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktorým sa má implementovať nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (nariadenie MiCA). V súvislosti s novou definíciou kryptoaktíva sa s účinnosťou od 1. januára 2025 majú novelizovať aj zákon o dani z príjmov a zákon o účtovníctve. Pojem virtuálna mena sa nahrádza pojmom kryptoaktívum.

Návrh reformy colnej únie

Metodika SKDP, 26.02.2024

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhom nariadení, ktoré sú súčasťou colnej reformy Únie - návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie a Colný orgán EÚ a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 952/2013 a návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla a nariadenie o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

Klubové stretnutie org. dňa 14.3.2024 - Dôchodky zo sociálneho poistenia

Asistent SKDP, 14.02.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s RNDr. Janou Motyčkovou (odborníčka na SP a ZP)


© SKDP 2010